Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

15. 1. 2015 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


Postmenopauzální ženy, které jsou „metabolicky nezdravé“ (tzn. vykazují abnormality v metabolismu inzulinu), mají zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v porovnání s „metabolicky zdravými“ ženami, tvrdí autoři studie publikované v odborném časopise Cancer Research [1]. Překvapivě to platí jak pro ženy s nadváhou, tak pro ženy s normální váhou.

Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

Ilustrační obrázek: cowbridgeguide.co.uk. CC BY 3.0, Odkaz

„Obezita představuje závažný rizikový faktor pro mnoho typů rakoviny, včetně postmenopauzálního karcinomu prsu,“ uvedl dr. Marc J. Gunter, který se zabývá epidemiologií a prevencí zhoubných nádorů a působí jako docent na Katedře epidemiologie a biostatistiky Fakulty veřejného zdraví Imperial College London (Department of Epidemiology and Biostatistics at Imperial College London’s School of Public Health). Většina obézních lidí – nikoli však všichni – vykazují metabolické abnormality, jako je zejm. vysoká hladina inzulinu nalačno a inzulinová rezistence, což znamená, že jejich organismus sice produkuje hormon inzulin, ale nedokáže jej efektivně využívat.“

„Zjistili jsme, že postmenopauzální ženy s nadváhou či obezitou, které byly ‚metabolicky nezdravé‘, měly zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu ve srovnání s ‚metabolicky zdravými‘ postmenopauzálními ženami s nadváhou či obezitou,“ pokračoval dr. Gunter. „Dále jsme zjistili, že podobně zvýšené riziko karcinomu prsu měly i ženy, které byly štíhlé, avšak ‚metabolicky nezdravé‘.“

„Tyto výsledky naznačují, že ‚metabolické zdraví‘, hodnocené například na základě inzulinové rezistence, by mohlo být lepším prediktorem rizika vzniku karcinomu prsu než nadváha či obezita,“ vysvětlil dr Gunter. „Protože však nadváha či obezita výrazně zvyšuje riziko, že člověk bude ‚metabolicky nezdravý‘, i nadále platí doporučení, že všichni bychom se měli snažit udržet si po celý život zdravou váhu.“

Dr. Gunter společně se svými kolegy analyzoval údaje o 3 327 nediabetických ženách zahrnutých do Women’s Health Initiative [2], dlouhodobé americké studie zabývající se nejčastějšími příčinami úmrtí, invalidity a špatné kvality života u postmenopauzálních žen. V rámci této subkohorty žen, u nichž byly k dispozici údaje o inzulinové rezistenci a o indexu tělesné hmotnosti (BMI), byl u 497 žen diagnostikován karcinom prsu; průměrná doba sledování přitom činila 8,2 roku.

Při registraci do studie byly u každé ženy zjištěny informace o její výše a váze a odebrán vzorek krve nalačno. Ženy, jejichž BMI v době registrace činil 25 kg/m2 nebo více, byly zařazeny do kategorie s nadváhou. Jejich ‚metabolické zdraví‘ bylo vyhodnoceno pomocí dvou indikátorů, které kvantifikovaly inzulinovou rezistenci: homeostatický index inzulinové rezistence (HOMA-IR) a hladina inzulinu nalačno.

Výzkumníci zjistili, že ženy s nadváhou a inzulinovou rezistencí měly o 84 % vyšší riziko vzniku karcinomu prsu než ženy s nadváhou, které inzulinovou rezistenci nevykazovaly. Brali-li výzkumníci k hodnocení ‚metabolického zdraví‘ v potaz hladinu inzulinu nalačno, výsledky byly podobné: riziko vzniku karcinomu prsu u žen, které vysokou hladinu inzulinu nalačno, bylo mnohem vyšší než u žen s normální hladinou inzulinu nalačno.

U ‚metabolicky zdravých‘ žen, ať už s nadváhou nebo s normální váhou, nebyly zjištěny rozdíly v riziku vzniku karcinomu prsu, a to ani u jednoho z použitých indikátorů ‚metabolického zdraví‘.

„Naše údaje naznačují, že významným faktorem pro vznik rakoviny prsu by mohla být inzulinová rezistence, a to nezávisle na tom, zda má žena nadváhu nebo normální váhu,“ poznamenal dr. Gunter. „K ověření našich stávajících závěrů a k lepšímu pochopení tohoto jevu však bude zapotřebí provést další rozsáhlé studie, ideálně nastavené tak, abychom mohli sledovat metabolické zdraví žen v průběhu času.“

Poznámka překladatele

  • „Metabolicky zdravá obezita“ (anglický výraz „metabolically healthy obesity“) je poměrně kontroverzní pojem, který se poprvé objevil na začátku 21. století a od té doby se mu dostává větší či menší pozornosti v odborné literatuře i v hromadných sdělovacích prostředcích. Definic je více, převážně se však shodují v tom, že pacient je obézní, avšak nevykazuje některé metabolické abnormality často se vyskytující u obézních osob, jako je např. dyslipidémie, snížená tolerance glukózy či metabolický syndrom.

Reference

  1. Gunter MJ, Xie X, Xue X, Kabat GC, Rohan TE, Wassertheil-Smoller S, Ho GY, Wylie-Rosett J, Greco T, Yu H, Beasley J, Strickler HD. Breast cancer risk in metabolically healthy but overweight postmenopausal women. Cancer Research 2015. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-2317
  2. Women’s Health Initiative. Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA

Klíčová slova: postmenopauzální karcinom prsu, inzulinová rezistence, riziko vzniku rakoviny prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU