Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ)

Sdružení AMA-CZ je založeno za účelem podpory a realizace činnosti týkající se problematiky diagnostiky a léčení onemocnění prsu.

Cíl sdružení je realizován zejména tím, že sdružení:

 • podílí se na organizaci řízení a kontrole screeningového mamárního programu,
 • podporuje rozvoj programů k prevenci, diagnostice a léčení onemocnění prsu,
 • zastupuje lékaře v dohadovacích řízeních k sazebníku výkonů a o úhradě zdravotní péče,
 • zastupuje lékaře při jednáních se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, orgány státní správy a dalšími subjekty,
 • vydává odborné publikace,
 • organizuje odborné vzdělávací akce zaměřené na problematiku diagnostiky a léčení chorob prsu,
 • poskytuje členům odbornou pomoc a informace (úhrada zdravotní péče, léčebné a diagnostické postupy, obchodní aktivity společností, novinky v technice, apod.).

K naplnění svého cíle sdružení spolupracuje se státními orgány a organizacemi, mezinárodními organizacemi a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.

Zápisy z roku 2019

 

Zápisy z roku 2018

 

Zápisy z roku 2017

 

Zápisy z roku 2016

 

Zápisy z roku 2014

 

Zápisy z roku 2012

 

Zápisy z roku 2011

 

Zápisy z roku 2010

 

Zápisy z roku 2009

 

Zápisy z roku 2007

 

Zápisy z roku 2006

 

Zápisy z roku 2005

 

Zápisy z roku 2004

 

Zápisy z roku 2003

 

Ke stažení také jako PDF soubor (148 kB).


Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Název občanského sdružení: ASOCIACE MAMODIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. (dále jen "sdružení").
   
 2. Sídlem sdružení je Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 4 – Chodov.


Článek II
Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného rozhodnutí o naplnění cílů sdružení.
   
 2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.


Článek III
Cíl činnosti sdružení

 1. Sdružení je založeno za účelem podpory a realizace činnosti týkající se problematiky diagnostiky a léčení onemocnění prsu.
   
 2. Cíl sdružení je realizován zejména tím, že sdružení:
  1. podílí se na organizaci řízení a kontrole screeningového mamárního programu,
  2. podporuje rozvoj programů k prevenci, diagnostice a léčení onemocnění prsu,
  3. zastupuje lékaře v dohadovacích řízeních k sazebníku výkonů a o úhradě zdravotní péče,
  4. zastupuje lékaře při jednáních se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, orgány státní správy a dalšími subjekty,
  5. vydává odborné publikace,
  6. organizuje odborné vzdělávací akce zaměřené na problematiku diagnostiky a léčení chorob prsu,
  7. poskytuje členům odbornou pomoc a informace (úhrada zdravotní péče, léčebné a diagnostické postupy, obchodní aktivity společností, novinky v technice, apod.).
    
 3. K naplnění svého cíle sdružení spolupracuje se státními orgány a organizacemi, mezinárodními organizacemi a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.
   
 4. Sdružení je založeno za jiným účelem než je podnikání.


Článek IV
Členství

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která
  1. má odborné lékařské vzdělání v oblasti radiodiagnostiky (radiologie),
  2. získala alespoň atestaci 1. stupně z radiodiagnostiky (radiologie), aktivně se v praxi zabývá diagnostikou a léčením onemocnění prsu,
  3. souhlasí se stanovami a cíli sdružení,
  4. a s jejímž členstvím vysloví souhlas představenstvo.
    
 2. O členství rozhoduje představenstvo na základě písemné přihlášky.
   
 3. Představenstvo stanoví obsah přihlášky. Přihláška obsahuje pouze nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství a k obsahu evidence členů.
   
 4. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem jeho registrace.
   
 5. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením představenstvu,
  2. úmrtím člena,
  3. vyloučením,
  4. zánikem sdružení.
    
 6. Důvodem vyloučení je zejména:
  1. závažné porušení stanov sdružení, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve sdružení,
  2. závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve sdružení,
  3. ohrožení nebo porušení dobré pověsti sdružení.
    
 7. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen sdružení s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně pět dnů před jednáním představenstva o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.
   
 8. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení se může člen odvolat k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na jednání představenstva o vyloučení. Totéž platí o valné hromadě.
   
 9. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.
   
 10. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.


Článek V
Čestné členství

 1. Představenstvo může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem sdružení.
   
 2. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
   
 3. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí představenstva, poruší-li nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst sdružení.
   
 4. Čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení a zasedání valných hromad. Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.
   
 5. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů sdružení.


Článek VI
Evidence členů

 1. Evidenci členů sdružení (dále jen "evidence") vede představenstvo. Podobu evidence stanoví představenstvo.
   
 2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a čestných členů a o právních vztazích členů ke sdružení.
   
 3. Evidence obsahuje:
  1. jméno a příjmení člena,
  2. trvalý pobyt člena a popř. adresu pro doručování,
  3. den vzniku členství,
  4. den a právní důvod zániku členství,
  5. jiné skutečnosti, které souvisejí s členstvím a které stanoví představenstvo.
    
 4. O čestných členech se v evidenci vedou údaje dle předchozího odstavce písm. a-c) a den odnětí čestného členství.
   
 5. Evidence je přístupná všem členům, kteří do ní mohou nahlížet a mohou si z ní činit výpisy a opisy.


Článek VII
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti sdružení,
  2. volit členy orgánů sdružení,
  3. být volen do orgánů sdružení,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  5. být informován o činnosti sdružení.
    
 2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  4. platit členské příspěvky.
    
 3. Členské příspěvky se platí ročně. O způsobu placení a výši členských příspěvků rozhoduje představenstvo.
   
 4. Práva a povinnosti člena sdružení jsou vázána na osobu člena sdružení a nejsou převoditelná na jiné osoby.


Článek VIII
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada
  2. představenstvo


Článek IX
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
   
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
   
 3. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jedenkrát za pět let.
   
 4. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nadpoloviční většina členů sdružení. Představenstvo svolá valnou hromadu vždy podle článku IX, odst. 6 těchto stanov.
   
 5. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. projednává úkoly sdružení pro příslušné období,
  3. bere na vědomí rozpočet sdružení a roční účetní závěrku,
  4. volí a odvolává členy představenstva a 3 náhradníky,
  5. rozhoduje o rozpuštění sdružení.
    
 6. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu bydliště členů a čestných členů v dostatečném předstihu, nejméně však 15 dnů před termínem jednání. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě kratší, než 15 dnů před termínem jednání. Pozvánku je možno doručit písemnou formou na adresu člena sdružení uvedenou v evidenci členů sdružení nebo emailem na emailovou adresu uvedenou v evidenci členů sdružení.
   
 7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  1. název, sídlo a IČO sdružení,
  2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  3. oznámení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  4. program jednání valné hromady.
    
 8. Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov nebo projednání plánu činnosti, musí být podkladové materiály zaslány členům sdružení spolu s pozvánkou. Není-li rozeslání z objektivních důvodů možné, musí být v pozvánce uvedeno, kdy a kde před termínem valné hromady je možné si podklady vyzvednout, popř. že budou rozdány při prezenci.
   
 9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musejí být oznámeny členům sdružení stejným způsobem, jako byla valná hromada svolána, a to nejpozději tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Mimořádnou valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější období, jen pokud o to požádají ti, kteří svolání valné hromady iniciovali.
   
 10. Přítomní členové sdružení se zapisují do listiny přítomných členů. Valné hromady se mohou zúčastnit čestní členové sdružení a z rozhodnutí představenstva i další přizvaní hosté. Čestní členové sdružení a hosté se zapisují do samostatné listiny čestných členů a hostů. Řádný člen může být na valné hromadě zastoupen jiným řádným členem na základě písemné plné moci, přičemž počet členů, které tento zastupuje je omezen nejvýše na jednoho. Plná moc (plné moci) tvoří přílohu listiny přítomných členů.
   
 11. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomno 40 členů sdružení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou s tím, že lhůta podle článku IX, odst. 6 věta první je maximálně 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána členům sdružení nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 4 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
   
 12. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
   
 13. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno 40 členů sdružení. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění sdružení, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení. Rozhoduje-li však o rozpuštění sdružení náhradní valná hromada podle čl. IX, odst. 12 a 13, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
   
 14. Valná hromada rozhoduje tajným hlasováním v případě volby orgánů sdružení. Valná hromada může rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech.
   
 15. Usnášeníschopnost valné hromady zjišťuje před zahájením valné hromady pověřený člen představenstva na základě listiny přítomných členů.
   
 16. O valné hromadě se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
  1. název, sídlo a IČO sdružení,
  2. místo a dobu konání valné hromady,
  3. jméno a příjmení předsedajícího,
  4. popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  5. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  6. obsah protestu člena sdružení, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
    
 17. K zápisu se přiloží návrhy předložené valné hromadě k projednání.
   
 18. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předsedající a jeden z místopředsedů.
   
 19. Do zápisu o valné hromadě je každý člen a čestný člen sdružení na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.
   
 20. Každý člen a čestný člen sdružení může požádat člena představenstva sdružení o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie se vyhotovuje na náklady člena sdružení, který žádá o její vyhotovení.
   
 21. Zápisy o valné hromadě se uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho existence.


Článek X
Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
   
 2. Představenstvo má devět členů.
   
 3. Funkční období představenstva je pět let. Opakovaná volba je možná.
   
 4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
   
 5. Členství v představenstvu zaniká:
  1. odstoupením,
  2. úmrtím,
  3. odvoláním valnou hromadou,
  4. zánikem členství ve sdružení.
    
 6. Zanikne-li členství v představenstvu v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena představenstva valnou hromadou zvolený náhradník. Náhradníci nastupují do funkce v pořadí, v němž byli zvoleni.
   
 7. Klesne-li počet členů představenstva pod pět a všichni náhradníci již nastoupili do funkce v představenstvu, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu.
   
 8. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda svolává a řídí jednání představenstva.
   
 9. Pověřený místopředseda zodpovídá za vedení evidence členů sdružení.
   
 10. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
   
 11. Představenstvo zejména:
  1. koordinuje činnost sdružení,
  2. rozhoduje o přijetí za člena sdružení a o vyloučení člena,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. pověřuje člena sdružení ke zpracování a předložení rozpočtu,
  5. schvaluje rozpočet sdružení a roční účetní závěrku a jiné finanční záležitosti,
  6. schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků,
  7. schvaluje vnitřní předpisy sdružení,
  8. vydává výroční zprávu sdružení,
  9. pověřuje místopředsedu vedením evidence členů.
    
 12. Návrh rozpočtu předkládá představenstvu pověřený člen sdružení. Není-li rozpočet na následující kalendářní rok schválen do 31. prosince roku předcházejícího, postupuje se podle návrhu rozpočtu tak, že měsíčně může být na činnost sdružení použita jedna dvanáctina rozpočtovaných prostředků dle návrhu rozpočtu. Po schválení rozpočtu se zúčtují příjmy a výdaje od 1. ledna do dne schválení rozpočtu vůči schválenému rozpočtu.
   
 13. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
   
 14. V případě nebezpečí z prodlení může představenstvo rozhodovat per rollam. Rozhodovat per rollam však nelze o rozpočtu sdružení a o roční účetní uzávěrce, výroční zprávě a o vyloučení člena sdružení.
   
 15. Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními představenstva zásadně formou doporučené listovní zásilky jednotlivým členům představenstva. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti kladným vyjádřením posledního člena představenstva, kterým bylo dosaženo potřebné většiny a podpisem předsedy nebo místopředsedy představenstva.


Článek XI
Jednání jménem sdružení

 1. Za představenstvo jednají jménem sdružení předseda představenstva a místopředsedové samostatně.


Článek XII
Smírčí komise

 1. Valná hromada může rozhodnout o zřízení smírčí komise a o úpravě jednání před ní.
   
 2. Smírčí komise se snaží o dobrovolné smírné řešení sporu mezi členy, který se týká výkonu členských práv.
   
 3. Proti rozhodnutí smírčí komise může člen, který je účastníkem smíru, podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k nejbližší valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností tak, že rozhodnutí smírčí komise buď potvrdí nebo rozhodnutí smírčí komise změní a návrhu člena vyhoví.
   
 4. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.


Článek XIII
Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
   
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. členské příspěvky,
  3. výnosy majetku sdružení,
  4. příjmy z vlastní činnosti,
  5. příspěvky z veřejných rozpočtů.
    
 3. Sdružení může využívat maximálně 15 % z prostředků uvedených v bodu 2.a) ke správě a provozní činnosti sdružení.
   
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného představenstvem.
   
 5. Zisk sdružení je používán k rozvoji aktivit sdružení nebo na správu sdružení a nemůže být rozdělován členům sdružení ani jiným osobám.
   
 6. Sdružení vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, která obsahuje zejména:
  1. přehled činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce,
  2. údaje o počtu a skladbě členů sdružení,
  3. změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
  4. roční účetní závěrku a zhodnocení údajů v ní uvedených,
  5. stav a pohyb majetku a závazků sdružení.
    
 7. Do výroční zprávy může kdokoliv nahlížet a činit si z ní výpisy a opisy v sídle sdružení v pracovní dny.


Článek XIV
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem.
   
 2. O dobrovolném rozpuštění sdružení rozhoduje valná hromada.
   
 3. Majetkové vypořádání sdružení se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady. Likvidátora v případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje představenstvo.
   
 4. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí představenstva.


Článek XV
Přípravný výbor

 1. Členové přípravného výboru jsou povinni do 15 dnů ode dne registrace sdružení převést na sdružení majetek, který získali v jeho prospěch v době od přijetí těchto stanov do registrace sdružení. Totéž platí pro převzetí dluhů vzniklých členům přípravného výboru v této době k tíži sdružení.
   
 2. Členové přípravného výboru jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu po jeho registraci stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru.
   
 3. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace sdružení do první valné hromady oprávněni jednat jménem sdružení, a to společně. Jménem sdružení jednají tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu sdružení připojí svůj podpis.
   
 4. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace sdružení do první valné hromady oprávněni vykonávat činnost představenstva.
   
 5. Přípravný výbor svolá nejpozději do 6 měsíců ode dne registrace sdružení první valnou hromadu za účelem zvolení orgánů sdružení.
   
 6. Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn.


Článek XVI
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
   
 2. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.
   
 3. Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněno představenstvo.


V Lísku dne 30. května 2013

Předseda

 • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Místopředseda

 • prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
 • MUDr. Petr Choc

Předsednictvo

 • MUDr. Josef Bárta
 • prof. Halka Bitmanová
 • MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
 • MUDr. Lucie Pieranová, MBA
 • MUDr. Andrea Trunkátová
 • MUDr. Petr Váša

Náhradníci

 • MUDr. Hana Urminská, Ph.D.
 • MUDr. Iva Mihulová

Volba byla provedena na valné hromadě v Olomouci dne 28. března 2019.

Jak často se platí?

 • Členské příspěvky se platí 1x ročně.

Kolik se platí?

 • Výše členských příspěvků je stanovena na 500 Kč / rok.
 • Placení členských příspěvků jsou zproštěny ženy na mateřské dovolené a lékaři v důchodu (viz zápis představenstva ze dne 11. 4. 2007).

Jakým způsobem se platí?

 1. V hotovosti u Bc. Štěpánky Pokorné (ama-cz@volny.cz) na akcích pořádaných pro mamodiagnostiky (např. Omyly v mamární diagnostice, Datový audit mamografického screeningu v praxi).
 2. Bankovním převodem na účet 086-8993000297/0100 (jako variabilní symbol uveďte začátek rodného čísla nebo příjmení ve zprávě pro příjemce).

Další informace

 • S případnými dalšími dotazy ohledně placení členských příspěvků se můžete obracet na emailovou adresu ama-cz@volny.cz.