Sběr dat

Koncepce sběru dat mamografického screeningu

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) připravil kompletní technické zajištění sběru dat pro účely datového auditu mamografického screeningu v ČR. Řešení zahrnuje:

 • Lokální aplikaci pro sběr požadovaných dat v mamografických centrech – viz Software MaSc
 • Centrální databázi a proces importu dat
 • Datové rozhraní pro zasílání dat z lokálních aplikací do centrální databáze – ke stažení vpravo nahoře na této stránce
 • Validační reporty generované z centrálních dat.

Lokální aplikace

IBA vyvinul lokální aplikaci MaSc, která plně pokrývá požadavky na datový audit screeningového programu. Mamografické centrum však může využívat libovolné vlastní technické řešení, pokud vyhoví požadavkům datového auditu a je schopné exportovat data v požadovaném formátu.

Centrální databáze

Centrální databáze je provozována na IBA na databázovém serveru PostgreSQL na odpovídajícím hardware. Server je umístěn v zabezpečené serverově se striktně řízeným přístupem. Struktura databáze odpovídá datovému rozhraní, rozšířena je o pracovní a auditní tabulky. Pomocí databázových triggerů je detekována a archivována každá změna ve vstupních datech.

Proces centralizace dat probíhá minimálně dvakrát ročně, a to vždy ke konci března a června. Mamografická centra zasílají data v požadovaném formátu, který je definován v dokumentu „datové rozhraní“ (viz sekce Ke stažení). Data musí obsahovat minimálně data centra za uplynulé dva roky. V IBA jsou data importována do centrální databáze dle interních postupů. Data, která chybí v zaslané dávce oproti předchozímu období a nejsou starší dvou let, jsou z centrální databáze odstraněna. Každému mamografickému centru je přiřazen třímístný kód, podle kterého jsou data v centrální databázi identifikována. Originální zaslaná data jsou archivována.

Validační report

Na základě dat zaslaných v prvním kolem sběru (každoročně v dubnu) jsou generovány tzv. validační reporty. Jde o seznam v datech zjištěných nesrovnalostí, který je zasílán zpět do mamografického centra. Popis položek validačního reportu je uveden zde ( PDF soubor, 292 kB). Na základě tohoto reportu centrum zkontroluje a opraví svá lokální data (případně dodá vysvětlení) a do konce června opět odešle do IBA kompletní export dat. Na základě takto opravených dat jsou vyhodnocovány celonárodní ukazatele screeningového programu.

Software MaSc

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) vyvinul pro mamografická centra komplexní řešení správy dat. Software MaSc je tak možné použít nejen pro sběr povinných údajů pro účely datového auditu, ale i jako plnohodnotný informační systém s kompletní správou dat o klientkách. Ve volitelných modulech umožňuje také objednávání klientek a výkaznictví pro zdravotní pojišťovny.

V systému je možné i lokálně spouštět validace, dostupné jsou také analýzy i s grafickými výstupy. Systém také umožňuje počítat průběžně aktualizovanou sadu indikátorů kvality, které jsou součástí akreditačního procesu.

Ze systému MaSc jsou data pro účely zaslání do datového centra exportována v anonymizované formě. Z osobních údajů obsahuje export pouze okres bydliště a datum narození.

Není vyžadováno, aby všechna centra využívala právě systém MaSc; nicméně v případě užívání jiného systému je pro účely datového auditu nutné exportovat data v předepsaném formátu (datové rozhraní je k dispozici ke stažení).

Co je to MaSc?

 • MaSc je počítačový program určený pro vedení datového auditu center provozujících mamografický screening v České republice v podobě vyhovující mezinárodním doporučením.
 • Program byl vyvinut ve spolupráci s členy Komise odborníků pro mamární diagnostiku, Radiologické společnosti a SNAR.
 • Program obsahuje statistické a grafické funkce.
 • Program obsahuje modul umožňující automatické vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám.
 • Program vyžaduje minimální počítačové vybavení pracoviště.
 • Program je velice jednoduchý na ovládání.

Komu je MaSc určen?

 • MaSc je určen všem centrům provozujícím preventivní a diagnostická mamografická vyšetření.
 • MaSc je vhodný pro privátní i státní zdravotnická zařízení.
 • MaSc lze provozovat nejen lokálně (na jednom PC), ale i síťově na více počítačových stanicích.
 • Lokální verze programu je určena pro provoz v malých zdravotnických zařízeních, kde jsou data sbírána na jednom počítači.
 • Síťová verze programu je určena pro provoz ve větších zdravotnických zařízeních umožňující současné zadávání dat z více počítačů.
 • Základní verzi programu je možno doplnit:
  • modulem pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám,
  • modulem pro zakládání a evidenci objednávek k vyšetřením.

Co všechno umí MaSc?

 • MaSc umožňuje kompletní vedení datového auditu mamografického pracoviště.
 • MaSc Vám umožní pohodlnou a kvalitní správu údajů o klientkách a vyšetřeních.
 • MaSc provede základní statistické a grafické vyhodnocení Vašich dat.
 • MaSc umí tisknout výsledky vyšetření, žádanky, zprávy a přehledy.
 • MaSc umí komunikovat s některými typy moderních mamografů
 • MaSc zprostředkuje vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám.

Program MaSc umožňuje digitalizaci, import, bezpečnou archivaci a export všech údajů. Data jsou v programu MaSc shromažďována a uchovávána parametrickým způsobem. Tak lze provádět kontrolu úplnosti dokumentace a zadané údaje statisticky vyhodnocovat, ať již přímo programem MaSc, nebo externím způsobem.

V programu MaSc lze vyhledávat potřebné údaje podle stanovených kritérií (např. r.č. klientky, příjmení), řadit záznamy podle definovaných položek, opravovat chybné záznamy apod.

Důležité upozornění:

Další vývoj aplikace MaSc byl ukončen v roce 2017. Jeho používání však není nijak limitováno.

Ověřené výstupy

Datový audit (tj. sběr a statistické zpracování dat) mamografického screeningu v ČR je zajišťován nezávislou institucí, a to Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU).

Charakteristika a datová struktura databáze

Centrálním úložištěm dat screeningového programu v České republice je databáze provozovaná v relačně databázovém systému PostgreSQL. Tento systém umožňuje rychlou a efektivní správu dat. Veškerá data jsou zálohována a přístup k databázi je omezen na autorizované osoby. Změny v obsahu databáze jsou protokolovány, k dispozici je tedy úplný popis takových operací, zejména importů záznamů jednotlivých center.

V databázi jsou v několika tabulkách uloženy základní informace o vyšetřených ženách, provedených screeningových i diagnostických vyšetřeních zobrazovacími metodami. Databáze rovněž obsahuje údaje o nalezených ložiscích. Databáze dále obsahuje informace o smazaných a modifikovaných záznamech a dočasná data pro využití při importu. Nákres datového modelu centrální databáze je na obrázku 1. Podrobný popis jednotlivých polí je specifikován v datovém rozhraní centrální databáze (viz sekce Ke stažení).

datový model centrální databáze mamografického screeningu

Obrázek 1: Datový model centrální databáze mamografického screeningu

Sběr dat

Sběr dat mamografického screeningu probíhá dvoukolovým způsobem (viz také Koncepce sběru dat mamografického screeningu). Do konce března každého roku jsou z center sbírána data za předcházející rok. Po jejich doručení na IBA jsou data kontrolována z hlediska integrity a poté jsou importována do centrální databáze.

Následuje kontrola logiky v datech. Ta je realizována prostřednictvím souboru algoritmů, které se nazývají validační pravidla. Výsledkem aplikace validačních pravidel jsou seznamy nesrovnalostí v podobě tzv. validačních reportů. Ty jsou posléze doručeny všem centrům.

Validační reporty obsahují kromě základní sumarizace importovaných dat seznamy veškerých nalezených nesrovnalostí seskupených podle jednotlivých pravidel. Každá potenciální chyba je v reportu popsána tak, aby ji bylo možné v primárních datech na centru opravit, případně ji přímo do reportu nebo prostřednictvím softwarového nástroje vysvětlit.

Druhé kolo sběru probíhá do konce června. Data, která centra odesílají, by tak již měla obsahovat opravená data za předcházející rok. Validační proces umožňuje využít pro následující analýzy maximálně správné údaje.

Způsob zasílání dat

Data pro centrální zpracování je možné zasílat pouze elektronickou cestou v předepsaném rozhraní. Aplikace MaSc je přímo vybavena funkcí pro zabezpečené odeslání dat (funkce Nástroje => Export dat, případně tlačítko E na hlavní obrazovce). Pro jiná softwarová řešení je dostupná zdarma aplikace FTPMamo (viz sekce Ke stažení), která zajišťuje bezpečný přenos datových souborů exportovaných z ambulantních či nemocničních systémů třetích stran. Exportovaná data musí obsahovat minimálně dvouletou historii vyšetření, například při odeslání v březnu 2019 musí soubor obsahovat data minimálně od 1. 1. 2017. Soubor by měl obsahovat i data doplňujících vyšetření včetně biopsií a histologií provedených v aktuálním roce, pokud se váží ke screeningové mamografii provedené v hodnoceném období (v přechozím roce).

Průběžná kontrola kvality dat

Pro kvalitní statistické zpracování dat mamografického screeningu je nezbytným předpokladem vysoká kvalita zdrojových dat. Databázové řešení umožňuje pečlivou kontrolu integrity dat, která jsou importována z jednotlivých databází screeningových center, a vícefázový proces znemožňuje přidání nekorektních záznamů do centrální databáze.

Zároveň je jako úvodní součást statistických analýz implementována kontrola logiky dat, která jsou použita pro analýzy. V případě nálezu nekorektních záznamů v klíčových parametrech dochází k doplňování seznamu validačních pravidel, aby mohly být v budoucnu tyto analýzy korektně realizovány. Smysl validace dat je v tom, aby malý počet snadno opravitelných chyb neznehodnocoval nezanedbatelné množství práce při pečlivém zadávání dat do informačních systémů. Pouze validovaná data s omezeným množstvím chyb je pak při statistické analýze možné optimálně vytěžit.

Ke stažení

 • Návod na evidenci žen s pozvánkou v programu MaSc ( PDF soubor, 247 kB)
   
 • Datové rozhraní pro předávání dat mamografického screeningu k centrálnímu zpracování, verze 7.3 z 6. 12. 2019 ( PDF soubor, 184 kB)
   
 • Software FTPMamo: