Komunikace v angličtině

Anglické fráze pro radiology – mamodiagnostiky

Obecné konverzační fráze

Anglicky Česky
Come in, please. Pojďte dále.
Could you confirm your name and date of birth, please? Potvrďte mi, prosím, Vaše jméno a datum narození.
Could you confirm that you are not pregnant? Můžete nám potvrdit, že nejste těhotná?
Mrs… what brings you here today? Paní… co Vás sem dnes přivedlo?
Have you come with the problem in your right or left breast? Máte problém s Vaším pravým/levým prsem?
Take off your clothes, please. Svlékněte se, prosím.
Now you can get dressed. Nyní se můžete obléknout.
What’s your problem? Do you feel a lump, pain, tenderness, skin changes or just discomfort? Jaký máte problém? Našla jste si bulku nebo máte bolesti či tlaky v prsech nebo změny na kůži či pouze diskomfort?
We have to perform both mammography and ultrasound examinations. Provedeme obě vyšetření, MMG i USG.

In mammography room

Anglicky Česky
Could you come closer to the machine? Pojďte blíže k MMG přístroji.
I need to handle you a bit to get the best images. Budu s vámi trochu manipulovat, abychom měli co nejlepší obrázky.
Could you turn round and face the machine? Můžete se otočit čelem k MMG přístroji?
Could you turn round with your right/left side towards the machine? Můžete se otočit pravou/levou stranou k MMG přístroji?
Could you lift up your arm and put it on the holder? Prosím, položte si paži na madlo.
Try to relax, please. Snažte se uvolnit, prosím.

In ultrasound room

Anglicky Česky
I am going to do an ultrasound scan of your right/left breast, armpit. Teď udělám ultrazvuk vašeho  pravého/levého prsu, podpaží.
Would you like to lie down on the bed, please? Můžete se položit na lůžko, prosím?
Could you put your arms up, please? Prosím, dejte si ruce nahoru.
Could you raise your arms above the head, please? Mohla byste zvednout ruce nad hlavu?
Could you turn towards me / away from me? Prosím, otočte se na bok čelem ke mně / ode mne.
Please, try to relax. Prosím, uvolněte se.
I need to use some gel on your breast, it might be slightly cold, and perform the examination. Použiji gel na vyšetření vašich prsů, může být trochu studený.
You can clean yourself now. Můžete se nyní utřít.

Performing biopsy

Anglicky Česky
There is a lump and uncertain changes in your breast. The only way to find out what it is, is to take some samples of this area. Ve Vašem prsu je bulka a nějaké neurčité změny. Jediným způsobem, jak zjistit, co to je, je odebrat z té oblasti vzorek.
We need to stick a needle into your breast to get some tissue samples of the lesion. Potřebujeme provést odběr jehlou z vašeho prsu k získání vzorku tkáně.
Do you agree with carrying out biopsy examination to find out what’s going on in your breast? Souhlasíte s provedením biopsie, abychom zjistili, o co se jedná?
Could you sign the formal consent, please? Prosím, tady podepište informovaný souhlas.
I will give you some local anaesthetics. Dám vám lokální anestezii.
At the beginning, it stings a bit, however this unpleasant feeling disappears within seconds. Ze začátku to trochu štípe, ale během několika vteřin nebudete nic cítit.
After that, I’ll take a few samples of the tissue with special biopsy needle which makes loud click. Pak odeberu několik vzorků tkáně speciální bioptickou jehlou, která dělá při odběru hlasitý zvuk.
You may feel some pressure but no pain. Můžete cítit tlak, ale nikoli bolest.
No complications usually occur during the biopsy. Obvykle se během biopsie nevyskytují žádné komplikace.
There can be some bleeding after the procedure but it will be stopped with compression. Může se objevit krvácení po výkonu, které ale zastavíme kompresí. 
Could you sign the Consent for me? Můžete mi podepsat souhlas k biopsii?

Nálezy a popisy

Nálezy se píší velmi úsporně, většinou se nepoužívají dlouhé věty.

UZ popisy

Jelikož se hodně často provádí jen cílené vyšetření, uvádí se tato fráze:

Anglicky Česky
At site of clinical interest / mammographic changes. V místě klinického nálezu / mamografického obrazu.

Normální nebo benigní změny

Pokud někdo chce popisovat žlázu při UZ vyšetření, pak se používá obecný popis:

Anglicky Česky
Glandular tissue of normal echotexture, milk ducts are normal. No evidence of suspicious mass. Lymph nodes are normal. Žláza obvyklého vzhledu, dukty bez dilatace. Bez známek podezřelé léze.
Lymph nodes are reactively enlarged, but of normal shape and texture. Lymfatické uzliny jsou reaktivně zvětšené, avšak obvyklého tvaru i vzhledu.
benign change benigní změna
benign solid (cystic) lesion (cyst, fibroadenoma) benigní solidní (cystická) léze (cysta, FA)
well-defined lesion dobře ohraničená léze
inspicated cyst / signs of infected cyst cysta se zahuštěným obsahem / zánětlivě změněná cysta
irregular area with collection of fluid and inhomogeneous tissue, very likely an abscess, highly vasculated nepravidelný okrsek s kolekcí tekutiny a nehomogenní tkáně, obraz abscesu, s nápadnou vaskularizací
small cystic lesion superficialy/within the skin represents sebaceous cyst (odpovídá našemu výrazu aterom, ale v podstatě jde o zánětlivě změněnou podkožní sebaceozní žlázu)

Maligní nálezy

Anglicky Česky
spiculated, ill-defined, irregular lesion / mass spikulární, špatně ohraničená,  nepravidelná  léze / útvar
intracystic irregular mass / papillary carcinoma intracystická nepravidelná  hmota / papilokarcinom
dilated duct with intraductal irregular lesion dilatovaný mlékovod s intraduktální nepravidelnou lézí
nipple retraction retrakce bradavky
discharge of bloody fluid krvavá sekrece
skin thickening ztluštění kůže
skin hardening zatvrdnutí kůže
skin dimpling prohlubeň na kůži
at site of palpable thickening in  … there is  uncertain area of  hypoechoic  inhomogenous thicker  breast tissue, in comparison with the other breast suspicious v místě pohmatového zatuhnutí v ... je neurčitá hypoechogenní nehomogenní rozšířená vrstva žlázy (pro lobulární karcinom)
extensive infiltration of the surrounding tissue rozsáhlá infiltrace okolní tkáně

Popis uzlin

Anglicky Česky
normal lymph node in axilla (event. lze též doplnit: with hypoechogenic cortex less than 3 mm) normální uzlina (s hypoechogenním kortexem pod 3 mm)
reactive changes reaktivní změny (v uzlinách)
slightly enlarged lymph nodes with with thicker cortex (more than 3mm) but with obvious hyperechoic hilum lehce zvětšené uzliny se širším kortexem (nad 3 mm) ale s normálním hilem
There is one, two, several hypoechoic lymph nodes in axilla, with thick cortex, hilum is replaced or displaced, measuring…..mm, very likely infiltrated. V axille je jedna, dvě, několik hypoechogenních uzlin, hilus není patrný, je dislokován, kůra rozšířená, velmi pravděpodobně infiltrované uzliny.

Příklady nálezů

PDF soubor ke stažení (60 kB)