Ženy pracující dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

8. 7. 2013 | ecancer.org


Dlouhodobá práce na směny je spojena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu. K takovému poznatku dospěli autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise Occupational & Environmental Medicine [1].

Ženy pracující dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: Caio Queiroz (pexels.com)

Řada dosavadních studií se kloní k závěru, že lidé, kteří dlouhodobě pracují v nočních směnách, mají zvýšené riziko vzniku několika různých typů rakoviny. Většina těchto studií se zaměřovala na rakovinu prsu. Z některých metaanalýz vyplynulo, že ženy pracující v nočních směnách mají až o 40–50 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než ženy, které ve směnném provozu nepracují.

Dosud není znám mechanismus, jakým by se narušení normálního cirkadiánního rytmu (ke kterému v nočních směnách nevyhnutelně dochází) mohlo podílet na vzniku zhoubného nádoru. Někteří odborníci se domnívají, že umělé světlo, při kterém pracují dělníci na noční směně, možná snižuje přirozenou produkci hormonu melatoninu, který prý do jisté míry chrání organismus proti vzniku rakoviny.

Vzájemným vztahem mezi prací na směny a rizikem vzniku rakoviny se zabývala již řada studií; většinou však pokulhávaly na tom, že se jejich autoři nedokázali shodnout na přesné definici noční směny. Dodnes bylo provedeno jen málo studií, které by se pokusily vyhodnotit riziko v souvislosti s konkrétním typem rakoviny, a zvláště pak takových, které by určily, zda se zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu liší u hormonálně pozitivních a hormonálně negativních nádorů (Pozn. 1).

Dr. Kristan Aronsonová z Queen’s Cancer Research Institute v kanadském Ontariu společně se svými kolegy nedávno uskutečnila komplexní studii případů a kontrol (Pozn. 2), která byla zaměřena na vzájemný vztah mezi dlouhodobou prací v nočních směnách a rizikem vzniku rakoviny prsu. Studie byla přitom navržena tak, aby vědci mohli u pacientek vyhodnotit status hormonálních receptorů a aby mohli uvedený vztah otestovat u různých skupin povolání.

Do studie bylo zařazeno celkem 1134 pacientek s rakovinou prsu (tzv. případů) a 1179 zdravých žen (tzv. kontrol) z oblasti Vancouveru (Britská Kolumbie, Kanada) a Kingstonu (Ontario, Kanada). U všech pacientek byla rakovina prsu diagnostikována před 80. rokem věku. Údaje o zdravých ženách byly převzaty z místních registrů mamografického screeningu.

Všechny účastnice studie (tedy případy i kontroly) vyplnily dotazník na téma zdraví, rodinná anamnéza a některé charakteristiky životního stylu, včetně detailních informací o průběhu předchozích i současných zaměstnání.

Informace o zaměstnání využili vědci k tomu, aby rozdělili účastnice studie podle toho, zda pracovaly či nepracovaly v nočních směnách. U skupiny žen pracujících v nočních směnách se dále hodnotilo, jak často ženy v těchto směnách pracovaly, a zda se rozpisy nočních směn pravidelně střídaly nebo zda ženy pracovaly v nočních směnách trvale. Pracovnice v nočních směnách byly posuzovány i podle odpracovaných let v dané pozici a podle druhu povolání.

Většina žen, které uváděly dlouholeté působení v nočních směnách, pracovala ve zdravotnictví a v souvisejících profesích (nejčastěji to byly zdravotní sestry).

Všechny účastnice studie byly dále klasifikovány podle toho, zda prošly či neprošly menopauzou, a u většiny pacientek byl určen status estrogenových (ER) a progesteronových (PR) receptorů (Pozn. 1).

Následně byl vypočítán poměr šancí (Pozn. 3) a stanoven 95% interval spolehlivosti (confidence interval, CI) pro vzájemný vztah mezi odpracovanou délkou nočních směn a rizikem vzniku rakoviny prsu.

Bylo zjištěno, že někdy v minulosti pracovala na noční směny zhruba třetina žen jak ve skupině případů, tak ve skupině kontrol. Ve skupině případů však bylo výrazně vyšší procento žen, které pracovaly v nočních směnách velmi dlouhou dobu (30 a více let). Tento poznatek potvrdila i mnohorozměrná analýza, v níž byla zjištěna výrazná pozitivní asociace mezi nejméně 30 lety práce v nočních směnách a výskytem rakoviny prsu (OR = 2,23; 95% CI = 1,12 až 4,45), nikoli však významná souvislost mezi kratšími obdobími práce ve směnném provozu a výskytem tohoto onemocnění.

Přesnost tohoto výsledku je však do jisté míry zpochybněna poměrně malým počtem žen, které udávaly více než 30 let práce ve směnném provozu.

Mírné změny parametrů, které byly použity pro definici práce v nočních směnách, se na výsledku příliš neprojevily. V rámci studie nebyly zaznamenány významné rozdíly mezi ženami pracujícími v nočních směnách ve zdravotnictví ve srovnání s ženami pracujícími v nočních směnách v jiných profesích.

Vědci se dále pokoušeli určit, zda se zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu liší u hormonálně pozitivních a hormonálně negativních nádorů. Z vyhodnocených údajů se zdálo, že u žen, které pracovaly dlouhá léta v nočních směnách, je mírně zvýšené riziko hormonálně pozitivních nádorů. Výsledek je však statisticky nevýznamný, neboť do každé kategorie spadal jen malý počet žen.

Stručně řečeno, nejnovější studie potvrdila, že práce v nočních směnách je spojena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu. Tato souvislost je však potvrzena pouze u žen, které v minulosti pracovaly v nočním směnném provozu velmi dlouhou dobu, řádově desítky let.

Navazující studie se zaměří na odhalení mechanismů, které zvyšují riziko vzniku zhoubného nádoru, a na popis nejrizikovějšího typu směnného provozu. Získané poznatky by pak měly přispět k nastavení dokonalejších opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Poznámky překladatele

  1. Jde o přítomnost hormonálních receptorů, které jsou za normálních okolností přítomny v buňkách zdravé prsní žlázy. U hormonálně pozitivních nádorů jsou tyto receptory v nádorových buňkách přítomny, což znamená, že nádor si doposud zachovává závislost na regulaci ženskými pohlavními hormony (estrogenem a progesteronem); toho lze následně využít v tzv. antihormonální terapii (Tamoxifenem, inhibitory aromatázy). V případě, že buňka tyto receptory již nevytváří (tzv. hormonálně negativní nádory), ztrácí se závislost na hormonální regulaci a tato léčba je zpravidla neúčinná.
  2. Studie případů a kontrol je pozorovací analytická studie, do níž jsou osoby vybírány podle toho, zda studované onemocnění mají (případy) nebo nemají (kontroly).
  3. Poměr šancí (odds ratio, OR) udává, kolikrát je vyšší šance výskytu nemoci u exponované populace (v tomto případě u žen pracujících v nočních směnách) ve srovnání s neexponovanou populací.

Reference

  1. Grundy A, Richardson H, et al. Increased risk of breast cancer associated with long-term shift work in Canada. Occupational and Environmental Medicine 2013; 70(12): 831–838. doi: 10.1136/oemed-2013-101482.

 

Klíčová slova: práce na směny, noční směny, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU