Dvacet let mamografického screeningu v ČR: preventivní program zachraňuje životy

22. 11. 2022 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


V pátek 11. listopadu 2022 se v Brně konal další ročník konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. Akce se zúčastnilo 140 mamodiagnostiků, radiologických asistentů, sester a dalších odborníků na mamografický screening z celé ČR. Cílem tohoto každoročního setkání je zhodnocení činnosti akreditovaných center mamografického screeningu v předchozím roce, představení nejnovějších výsledků Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice, a také sdílení nejrůznějších informací, které mají praktický dopad na screeningová centra.

Dvacet let mamografického screeningu v ČR: preventivní program zachraňuje životy

Fotografie: IBA LF MU

Ani letos mezi pozvanými hosty nechyběl prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který se nejen problematikou onkologických screeningových programů dlouhá léta zabýval v Senátu PČR. Většinu posluchačů nicméně tvořili lékaři a radiologičtí asistenti, kteří pracují v akreditovaných centrech mamografického screeningu.

Mamografický screening v České republice v roce 2021

 • Program mamografického screeningu funguje v ČR nepřetržitě od roku 2002, tedy již 20 let.
 • Tento program je plně organizovaný, s jasně definovanými pravidly a sítí kontrolovaných akreditovaných center. Bez kvalitních screeningových center by program nemohl fungovat. Nedílnou součástí programu je systém informační podpory, který umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci. Informační podporu zajišťuje již od začátku programu IBA LF MU.
 • Pokrytí cílové populace (tzn. žen ve věku 45–69 let) mamografickým screeningem v roce 2021 dosáhlo 60,0 %. Od roku 2008 je screeningem pokryta přibližně polovina cílové populace. V letech 2014–2019 pokrytí dosahovalo hodnot přes 60 %. V roce 2020 mírně pokleslo, což bylo způsobeno pandemií COVID-19 (obr. 1).
 • V roce 2021 bylo vyšetřeno 742 989 žen, což představuje mírný nárůst oproti předchozímu roku (obr. 2). Počet vyšetření v čase roste; výjimkou je právě rok 2020, který je specifický z důvodu pandemie COVID-19. Relevantním údajem hodnocení trendu účasti je pokrytí mamografickým screeningem (viz předchozí bod).
 • Od roku 2002, kdy byl v ČR zahájen organizovaný program mamografického screeningu, byl u 57 204 žen odhalen zhoubný nádor prsu. Drtivá většina z těchto nádorů byla odhalena v časných stadiích, což bylo předpokladem pro úspěšnou léčbu.
 • Program mamografického screeningu významně ovlivňuje populační epidemiologii karcinomu prsu. Dlouhodobě klesající mortalita tohoto onemocnění při rostoucí incidenci svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokročilost onemocnění (obr. 3).
 • Po věkové standardizaci incidence a mortality karcinomu prsu sledujeme v posledních deseti letech ještě výraznější pokles mortality (obr. 4).
 • Dlouhodobě se zvyšuje podíl zhoubných nádorů prsu diagnostikovaných v klinickém stadiu I, kdy je relativní 5leté přežití takřka 100% (obr. 5).
 • V celé populaci postupně roste zastoupení stadia I (49,7 %). V samotném screeningovém programu jsou v prvním stadiu nalezeny tři čtvrtiny onemocnění (obr. 6).
 • Mezi diagnostikovanými nálezy výrazně převládají nádory malé velikosti a v časném stadiu (Ca in situ: 11,1 %, T1: 65,7 %; obr. 2).
 • Kvalita a bezpečnost screeningového programu je pečlivě monitorována v jednotlivých akreditovaných centrech pomocí standardizovaných indikátorů kvality. Akreditovaná centra aktuálně vykazují velmi dobré a vyrovnané výsledky v záchytu nádorů.
 • V porovnání s vyspělými evropskými zeměmi je však podíl doplňujících vyšetření (further assessment rate) v České republice velmi vysoký (u různých věkových skupin se pohybuje mezi 11,0 a 20,2 %, viz obr. 7) a výrazně převyšuje hodnotu doporučovanou ve stávajících evropských guidelines (do 7 %) [1].
 • V jednotlivých krajích ČR pozorujeme rozdílné hodnoty pokrytí cílové populace mamografickým screeningem (obr. 8). Dlouhodobě nejúspěšnější je Kraj Vysočina, avšak v roce 2020 u něj došlo k výraznému poklesu. Největší pokles v r. 2021 oproti předchozímu roku zaznamenal Olomoucký kraj, nejvyšší nárůst Středočeský kraj. Ve většině krajů sledujeme v posledních letech stabilizaci či pokles ve vývoji pokrytí.

Ke stažení

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2021 ( PDF soubor, 775 kB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech v roce 2021 ( PDF soubor, 395 kB)
M. Skovajsová Klinické doporučené postupy (KDP) pro screening karcinomu prsu ( PDF soubor, 542 kB)
J. Daneš Nový Národní radiologický standard (NRS) – mamografie a indikační kritéria ( PDF soubor, 200 kB)
L. Veverková Zvaní žen v jednotlivých centrech ( PDF soubor, 552 kB)
K. Hejduk Role Národního screeningového centra ÚZIS ČR v organizaci a hodnocení onkologických screeningových programů ( PDF soubor, 568 kB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat center a budoucnost sběru dat Národního programu screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor, 193 kB)
R. Chloupková Datová základna screeningových programů a vývoj portálu pro sdílení dat mamografického screeningu ( PDF soubor, 737 kB)
M. Ambrožová Evaluace screeningového programu karcinomu prsu z dat Národního zdravotnického informačního systému ( PDF soubor, 1.0 MB)
M. Skovajsová Aktuální zkušenosti ve screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor, 1.1 MB)
J. Daneš Výzvy v programu screeningu ČR, novinky ( PDF soubor, 335 kB)

Národní program mamografického screeningu v několika grafech

Fotogalerie

Klíčová slova: datový audit, mamografický screening, konference

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU