Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

20. 8. 2012 | Tisková zpráva amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute)


Vysoká denzita prsní tkáně (nebo též mamografická denzita) značí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu; podle výsledků nejnovějšího výzkumu však pacientkám s rakovinou prsu, které mají vysokou mamografickou denzitu, nehrozí zvýšené riziko úmrtí na toto onemocnění. Výsledky výzkumu, který vedla dr. Gretchen L. Gierachová z amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute, NCI) a který se uskutečnil ve spolupráci s odborníky z Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC), byly právě publikovány v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Studie se zabývala údaji o více než 9000 ženách, u nichž byla potvrzena diagnóza rakoviny prsu. Bylo zjištěno, že vysoká mamografická denzita nijak nesouvisí s rizikem úmrtí na rakovinu prsu.

Mamografická denzita je odrazem složení prsní tkáně a lze ji dobře pozorovat na mamogramu. Na RTG snímcích prsů s vysokou mamografickou denzitou jsou vidět rozsáhlé bílé oblasti. Žlázová a pojivová tkáň (souhrnně označovaná jako fibroglandulární tkáň) brání průchodu RTG paprsků více než tuková tkáň. O prsech s větším podílem fibroglandulární tkáně se proto říká, že mají vyšší mamografickou denzitu. U většiny žen se s postupujícím věkem mamografická denzita snižuje, neboť fibroglandulární tkáň je postupně nahrazována tukovou tkání, což je známkou přirozeného procesu stárnutí.

Ačkoli vysoká mamografická denzita je známým rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu, až donedávna nebylo jasné, zda denzita prsní tkáně ovlivňuje u pacientek s rakovinou prsu riziko úmrtí na toto zhoubné onemocnění. Na tuto otázku se pokusila odpovědět dr. Gierachová se svými spolupracovníky analýzou údajů z BCSC, což je populační registr mamografických pracovišť v USA (celkem se jedná o sedm mamografických registrů). Vědci omezili svou analýzu na pět registrů, ve kterých byly důsledně sbírány údaje o indexu tělesné hmotnosti (BMI). Vysoký BMI je nepříznivý prognostický faktor pro rakovinu prsu, je nepřímo úměrný mamografické denzitě (čím vyšší BMI, tím nižší denzita) a proto by mohl být zavádějícím údajem při zjišťování souvislostí mezi denzitou prsní tkáně a úmrtností na rakovinu prsu.

Pacientkám zahrnutým do studie bylo v době diagnózy rakoviny prsu 30 a více let, jejich onemocnění bylo diagnostikováno v období od ledna 1996 do prosince 2005. V průměru byly pacientky sledovány po dobu 6,6 roku; za tu dobu bylo ve skupině sledovaných pacientek nahlášeno 1795 úmrtí, z toho 889 na rakovinu prsu a 810 z jiné příčiny. Ke zhodnocení mamografické denzity použili vědci skóre BI-RADS (zkratka z anglického názvu Breast Imaging-Reporting and Data System) – dnes nejpoužívanější systém hodnocení denzity prsní tkáně, který používají radiologové při vizuálním hodnocení mamogramu. Dále byly analyzovány údaje o charakteristice nádoru a o ostatních zdravotních i osobních faktorech.

Analýza mamografické denzity ukázala, že pacientky s rakovinou prsu, u nichž je pozorována vysoká denzita prsní tkáně, nemají vyšší riziko úmrtí na rakovinu prsu ve srovnání s pacientkami s nižší mamografickou denzitou. Tento závěr – tzn. že neexistuje souvislost mezi denzitou prsní tkáně a úmrtím na karcinom prsu – se shoduje se závěrem z dřívější a rozsahem menší studie, která se zabývala toutéž otázkou.

Studie dále potvrdila zvýšené riziko úmrtnosti na rakovinu prsu související s nízkou denzitou prsní tkáně u specifických podskupin pacientek – zvláště pak těch, které jsou obézní. Autoři spekulují o tom, že jedním z možných vysvětlení zvýšeného rizika souvisejícícího s nízkou mamografickou denzitou u některých skupin pacientek je fakt, že prsy s vyšším podílem tuku mohou zajišťovat mikroprostředí, které usnadňuje růst a další šíření nádoru.

„Celkově vzato jsme došli k povzbudivému závěru, že vysoká mamografická denzita – což je jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik rakoviny prsu – u pacientek s rakovinou prsu nijak nesouvisí s rizikem úmrtí na toto onemocnění, ani z jiné příčiny,“ konstatovala dr. Gierachová. „Dále jsme identifikovali podskupiny žen s rakovinou prsu, u nichž byla nízká mamografická denzita spojena s horší prognózou; proto bude zapotřebí dalšího výzkumu, který nám umožní lépe porozumět biologickým faktorům, které určují denzitu prsní tkáně.“

Reference

  1. Gierach, G. L., Ichikawa, L., et al. (2012). Relationship between mammographic density and breast cancer death in the Breast Cancer Surveillance Consortium Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djs327

Klíčová slova: mamografická denzita, denzita prsní tkáně, úmrtnost na rakovinu prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU