11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

4. 12. 2013 | Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity


Na konci listopadu 2013 se v Brně opět setkali zástupci center mamografického screeningu, Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD), Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ) a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU). Na jedenáctý ročník již tradiční konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“ se sjel rekordní počet účastníků: o problematice datového auditu a praktické realizace mamografického screeningu v ČR přijelo diskutovat více než 150 lékařů a dalších odborníků, kteří jsou do screeningu přímo zapojeni.

11. ročník setkání mamodiagnostiků: screeningová centra se připravují na nápor klientek v důsledku adresného zvaní

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Pozvání na konferenci přijala i Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR, a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. V následujících bodech jsou shrnuta nejdůležitější fakta, která zazněla během setkání.

  • Mamografický screeningový program funguje v ČR nepřetržitě již od roku 2002, tedy již 11 let.
  • Tento program je plně organizovaný, s jasně definovanými pravidly a sítí kontrolovaných akreditovaných center. Bez kvalitních screeningových center by program nemohl fungovat. Nedílnou součástí programu je systém informační podpory, který umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci. Informační podporu zajišťuje již od samého začátku Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU).
  • Přes absenci cíleného zvaní žen dosáhl program mamografického screeningu významného populačního zásahu (aktuální pokrytí činí 56,6 %): od roku 2002 bylo provedeno celkem 4 213 986 screeningových mamografií, bylo zachyceno 21 315 zhoubných nádorů prsu, z toho drtivá většina v časných stadiích, což je předpokladem úspěšné léčby. Zhoubný nádor zachycený v časném stadiu znamená výraznou úsporu pro zdravotnický systém, mnohem menší léčebnou zátěž pro pacientku a nesrovnatelně vyšší šanci na dlouholeté přežití ve srovnání s pozdě diagnostikovanými nádory.
  • Program významně ovlivňuje populační epidemiologii onemocnění: navzdory tomu, že incidence roste či stagnuje, mortalita viditelně klesá, což svědčí o zřetelném dopadu screeningového programu na pokročilost onemocnění. V rámci screeningového programu je drtivá většina karcinomů detekována v časném stadiu, takto detekované pacientky jsou efektivně léčeny a jejich relativní pětileté přežití dosahuje téměř 100 %.
  • Setrvale se zvyšuje podíl onemocnění klinického stadia I: v národním programu mamografického screeningu jsou v prvním stadiu detekovány tři čtvrtiny (75,8 %) případů všech detekovaných onemocnění.
  • V roce 2012 bylo provedeno dosud nejvíce vyšetření v historii programu mamografického screeningu.
  • Účinnost programu se projevuje i při srovnání přežití pacientek s karcinomem prsu v 80. letech (před zavedením moderních mamografů a metod léčby), v 90. letech (rozmach šedého screeningu) a od roku 2002 dále (začátek organizovaného screeningu). Přežití dosahuje jednoznačně nejvyšších hodnot od roku 2002, kdy byl zaveden organizovaný program mamografického screeningu.
  • Pokrytí cílové populace rychle rostlo až do roku 2009, kdy se poprvé podařilo dosáhnout polovičního pokrytí cílové populace. Od té doby pokrytí roste jen mírně (aktuální pokrytí činí 56,6 %). V souvislosti se zavedením programu adresného zvaní, který bude zahájen v lednu 2014, se očekává další nárůst pokrytí cílové populace.
  • Kvalita a bezpečnost screeningového programu je pečlivě monitorována na jednotlivých akreditovaných centrech pomocí standardizovaných indikátorů kvality. Akreditovaná centra aktuálně vykazují velmi dobré a vyrovnané výsledky v záchytu nádorů. Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) některá centra upozornila na příliš vysoký podíl doplňujících vyšetření; přítomní odborníci se však shodli, že i zdánlivě „nadbytečné“ doplňující vyšetření může být v některých případech život zachraňujícím výkonem, a že tedy tento indikátor není ani zdaleka tím nejvýznamnějším.
  • Navzdory některým kontroverzním studiím, které byly publikovány v roce 2012, mamografický screening prokazatelně snižuje úmrtnost na karcinom prsu a jeho přínosy znatelně převažují nad možnými riziky.

Prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění, jsou k dispozici ke stažení.

Národní program mamografického screeningu v několika grafech

Fotogalerie

Klíčová slova: datový audit, mamografický screening, konference

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU