Doporučení KOMD k vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů (s platností od 1. 11. 2019)

89223 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ (OBĚ STRANY, KAŽDÁ VE DVOU PROJEKCÍCH)

Vykazujeme:

 • u typické screeningové MG (dg. Z12.3, N60.0 až N60.9, N62, N64.0 až N64.4, D24, N95.1, N95.9)
 • frekvenční omezení 1×/2 roky

89178 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE ŽEN V DISPENZÁRNÍ PÉČI

Vykazujeme:

 • u screeningové MG u rizikových žen, kde je nutné provádět MG vyšetření už od mladšího věku a častěji než 1×/2 roky (dg. Z80.3, Z87.7, Z91.8, D05.0) a u žen po základní léčbě karcinomu prsu (dg. Z85.3), pokud je možné provést vyšetření obou stran. 
 • frekvenční omezení 1×/1 rok

89225 DOPLŇUJÍCÍ MAMOGRAFIE KE SCREENINGOVÉ MAMOGRAFII DIGITÁLNÍ

Vykazujeme:

 • doplnění screeningové MG či screeningové MG v dispenzární péči dalšími snímky ihned či s časovým odstupem (dg. stejná jako u základního vyšetření)
 • frekvenční omezení 2×/1 rok

89814 DRUHÉ ČTENÍ MAMOGRAFICKÝCH SNÍMKŮ VE SCREENINGU

Vykazujeme:

 • u screeningové MG či screeningové MG v dispenzární péči (dg. jako u základního vyšetření)
 • frekvenční omezení 1×/2 roky (u 89 178 s vyšetřením každoročně se tedy může vykázat ob rok)

89510 UZ PRSŮ JAKO DOPLNĚK SCREENINGOVÉ MAMOGRAFIE (VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN)

Vykazujeme:

 • UZ prsů v návaznosti na screeningovou MG či screeningovou MG v dispenzární péči, maximálně však do 6 měsíců (dg. jako u základního vyšetření)
 • současně u perkutánní punkce nebo biopsie řízené UZ (89314) v návaznosti na screeningovou MG nebo screeningovou MG v dispenzární péči (dg. viz výše)
 • frekvenční omezení 1×/1 den

89314 PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE PRSU ŘÍZENÁ RDG METODOU (MG NEBO UZ)

Vykazujeme:

 • doplňující výkon ke screeningové MG nebo screeningové MG v dispenzární péči, maximálně však do 6 měsíců (dg. jako u základního vyšetření)
 • současně se vykazuje příslušný výkon zobrazovací metody
 • frekvenční omezení 1×/1 rok

89180 DIAGNOSTICKÁ DIGITÁLNÍ MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE (jedna strana)

Vykazujeme:

 • vyšetření pacientů s klinickými příznaky onemocnění, vykazuje se rovněž u snímkování vzorku tkáně či preparátu (tzv. „specimen mammography“) , například peroperačně, po biopsii apod. ( dg. C50, N61, N63, N64.5, D05.1, D48.6). 
 • vyšetření u pacientů během základní léčby karcinomu prsu (dg. C50) a po ukončení základní léčby tam, kde není možné provést vyšetření obou stran (jinak se vykazuje kódem výkonu 89178).
 • doplnění diagnostické MG dalšími snímky ihned či s časovým odstupem (dg. jako u základního vyšetření) či a určení polohy klipů nebo lokalizačních drátků po příslušných výkonech. 
 • frekvenční omezení 2×/1 den

89512 UZ PRSŮ VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN

Vykazujeme:

 • u diagnostických UZ vyšetření prsů (dg. C50, N63, D48.6, N64.5, D05.1)
 • u rizikových žen, které mají jen UZ prsů, bez screeningové MG (dg. Z80.3, Z87.7, Z91.8, D05.0)
 • současně u perkutánní punkce nebo biopsie řízené UZ (89313) a zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům (89335)
 • frekvenční omezení 1×/1 den

89313 PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU

Vykazujeme:

 • v případě nutnosti v návaznosti na UZ prsů (89512) nebo diagnostickou MG (89180), je možné i izolovaně (dg. C50, N63, D48.6, N64.5, D05.1)
 • současně se vykazuje příslušný výkon zobrazovací metody
 • frekvenční omezení 1×/1 den

Vysvětlení základních uváděných diagnóz (MKN):

 • Z01.6 – radiologické vyšetření nezařazené jinde (hrudník nebo mamografie)
 • Z03.1 – pozorování pro podezření na zhoubný novotvar
 • Z80.3 – zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze (vysoké riziko karcinomu prsu)
 • Z85.3 – zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze (stav po základní léčbě karcinomu prsu, do základní léčby se nepočítá dlouhodobá antiestrogenní léčba)
 • Z87.7 – vrozené vady, deformace a chromozomální abnormity v osobní anamnéze (nosička mutace BRCA, Lynchův sy atd)
 • Z91.8 – jiné určené rizikové faktory, nezařazené jinde, v osobní anamnéze (po RT hrudníku v mladém věku, ADH, ALH)
 • D05.0 – LCIS (lobulární Ca in situ)
 • D48.6 – nádor nejistého nebo neznámého chování v prsu (např. cystoSa phyllodes)
 • N64.5 – jiné příznaky a symptomy v prsu – indurace, zatvrdlina, výtok z bradavky nebo stažení bradavky
 • N63 – neurčitá bulka v prsu

Poznámka:

Pokud je ze žádanky a ze všech ostatních údajů, které má lékař-radiolog screeningového centra k dispozici (včetně např. osobní anamnézy ženy) zřejmé, že se jedná o preventivní mamografické vyšetření, nikoliv diagnostickou mamografii, může radiolog dg. změnit a v popisu zdůvodnit, proč změnil typ vyšetření z diagnostického na preventivní. Situace může být pochopitelně i opačná – v odůvodněných případech změna preventivní (screeningové) mamografie na diagnostickou u žen s příznaky onemocnění prsu, které mohou být projevem karcinomu.