Mamografický screening

23. 7. 2014 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.

Mamografický screening

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéria:

  • mají relativně vysokou morbiditu,
  • existuje účinná léčba v časných stadiích,
  • pro detekci je k dispozici dostupný a laciný test.

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

Mamografický screening v České republice

V České republice byl plošný mamografický screening oficiálně zahájen v září roku 2002. Veřejným tajemstvím je předchozí existence tzv. „skrytého screeningu“ (provádění preventivního vyšetření žen v některých aktivních centrech v době neexistence oficiálního screeningu), jehož důsledky měly zásadní dopad na interpretaci výsledků počátečních fází oficiálního screeningu.

Legislativní rámec projektu v České republice je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách a doporučeným standardem, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ ČR 04/2010. Veškeré legislativní a další dokumenty vztahující se k mamografickému screeningu naleznete v sekci Legislativa.

Populační screening karcinomu prsu je součástí Doporučení Rady Evropské unie (EU) ze dne 2. prosince 2003 o screeningu zhoubných nádorů. Rada doporučuje členským státům implementaci tohoto screeningového programu, přičemž jeho nezbytnou součástí je také sběr dat o preventivních vyšetřeních i následných diagnostických procedurách. Jejich prostřednictvím pak má být pravidelně monitorován screeningový proces a jeho dopad na úmrtnost na karcinom prsu. Podrobné doporučení pro implementaci screeningových programů v jednotlivých státech pak obsahuje dokument European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis ( PDF soubor, 159 kB). Sběr dat, který je nastaven doporučeným standardem MZ ČR, je v souladu s doporučením Rady a umožňuje monitoring programu způsobem kompatibilním s European Guidelines.

V současnosti je program provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj projektu je v České republice garantován dvěmi nezávislými komisemi:

  • Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR – je složena ze zástupců radiologů – mamodiagnostiků, členů výborů všech odborných společností zabývajících se problematikou diagnostiky a léčení chorob prsu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Svazu zdravotních pojišťoven (sdružuje ostatní zdravotní pojišťovny) a ministerstva zdravotnictví.
  • Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) – jsou v ní zastoupeni především odborníci z Radiologické společnosti ČLS JEP, Sdružení nestátních ambulantních radiologů a Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA-CZ).

Na organizaci, řízení a kontrole screeningového programu se také odborně podílí Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ).

Datový audit (sběr a statistické zpracování dat) zajišťuje nezávislý Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU). Pro zajištění kvalitního sběru dat byla definována závazná parametrická struktura informací o klientkách a provedených vyšetřeních, tato data jsou ve všech centrech závazně vyžadována jako podmínka jejich reakreditace a tedy podmínka setrvání v projektu. V průběhu roku 2003 byl nastaven sběr dat v jednotlivých centrech a v roce 2004 bylo zahájeno centrální zpracování dat. Při zpracování dat jsou respektovány všechny legislativní normy, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Akreditovaná screeningová centra

Mamografický screening je v České republice provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné podmínky o osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu.

Kde se nechat vyšetřit?

Chcete-li uplatnit svůj nárok na bezplatné preventivní vyšetření (tzn. screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění*), objednejte se prosím ke svému gynekologovi či praktickému lékaři. Tam Vám bude vystavena žádanka na vyšetření v některém ze screeningových center, přičemž volba konkrétního centra je jen na Vás.

Najděte si nejbližší centrum na mapě nebo v seznamu všech screeningových center v ČR.

* Nárok na screeningové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají v ČR jednou za dva roky všechny ženy starší 45 let.

Z naší on-line poradny

Prosím o informaci, na základě čeho se udělují akreditace mamograf. poradnám a proč např. [nemocnice XXX] tuto akreditaci nemá. Je vhodnější využívat akreditované poradny?

Akreditované pracoviště musí splňovat kriteria týkající se vybavení pracoviště, personálního zajištění a odborné praxe lékařů i laborantů, dalším vzděláváním apod. Vše je dáno vyhláškou, zdravotními předpisy, radiační ochranou. Každý rok pracoviště podstupuje audit, jednou za dva roky reakreditaci. Síť pracovišť respektuje osídlenost, je to důležité jednak z ekonomického hlediska, ale i odborného pro udržení a zvýšování odborné erudice personálu. Akreditované pracoviště by vám tudíž mělo nabídnout vyšetření na vysoké úrovni po všech stránkách. Pokud by v budoucnu účast žen na screeningu přesáhla kapacitu pracoviště, v první řadě je tendence stávající pracoviště rozšiřovat. Síť pracovišť zohledňuje i dostupnost, proto některá pracoviště, ač jejich spádová oblast je méně početnější, zůstávají.

Prim. MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová

 

Další screeningové programy

Poslala Vám Vaše zdravotní pojišťovna dopis, ve kterém Vás kromě mamografického screeningu zve i k některému z dalších screeningových programů?

  • Cervikální screening (preventivní vyšetření na rakovinu děložního hrdla): kam se obrátit?
  • Kolorektální screening (preventivní vyšetření na rakovinu tlustého střeva a konečníku): kam se obrátit?

Klíčová slova: mamografický screening, Česká republika, akreditovaná screeningová centra

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU