Molekulární „nálepka“ na úseku DNA signalizuje riziko vzniku metastáz rakoviny prsu

11. 7. 2012 | Tisková zpráva British Journal of Cancer


Metylové skupiny vyskytující se na genu souvisejícím s rakovinou prsu zřejmě značí zvýšené riziko vzniku metastáz. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Molekulární „nálepka“ na úseku DNA signalizuje riziko vzniku metastáz rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Vědci z britské Imperial College London prokázali, že zvýšená metylace na genu označovaném jako CACNA2D3 u pacientek s rakovinou prsu souvisí s rozsevem metastáz.

Metylace je běžný buněčný proces, který spočívá v „navěšování“ metylových skupin na DNA za tím účelem, aby daný gen nemohl dále předávat svou informaci. Metylová skupina tedy zcela běžně funguje jako jakási „nálepka“ označující na DNA geny, které mají být „vypnuté“.

O genu CACNA2D3 je známo, že funguje jako nádorový supresor, tzn. gen zabraňující vzniku zhoubného nádoru. Zatímco ve zdravých buňkách prsní tkáně není tento gen metylován, v buňkách zhoubných nádorů prsu je metylován silně.

Dřívější výzkumy prokázaly, že zvýšená metylace genu CACNA2D3 ruší jeho ochranné působení proti vzniku zhoubných nádorů.

Gen CACNA2D3 je vadný nebo zcela chybí u mnoha typů zhoubných nádorů, jako je např. rakovina plic, rakovina ledvin, neuroblastom či osteosarkom; nejnovější studie však poprvé prokázala jeho spojitost s rakovinou prsu.

První autor studie, Dr. Carlo Palmieri, vysvětlil: „Náš výzkum naznačuje, že metylové skupiny mohou zadusit informaci, kterou by měl předávat gen CACNA2D3 – tzn. mohou zablokovat jeho potenciální ochranný účinek proti vzniku rakoviny prsu. Analýza metylace tohoto genu by mohla lékařům poskytnout vodítko k odbornému odhadu, které pacientky s rakovinou prsu mají vyšší riziko vzniku metastáz – a tedy i k plánování nejúčinnější možné léčby.“

„V navazující fázi výzkumu bude potřeba aplikovat tyto poznatky v rozsáhlejších studiích s reálnými pacientkami, aby se potvrdilo, zda by analýza metylace genu CACNA2D3 opravdu mohla být přínosným vyšetřením.“

Modifikacemi DNA (kam patří mj. metylace) se zabývá odvětví označované jako epigenetika. Epigenetické změny nejsou totožné s genetickými vadami, avšak mohou výrazně měnit chování dotčených genů.

Dr. Julie Sharpová z britské organizace Cancer Research UK vysvětlila: „Výsledky této studie naznačují obrovský potenciál výzkumu v oblasti epigenetiky. Tato slibná oblast výzkumu se zabývá dopadem epigenetických změn DNA na chování genů – tzn. zda jsou zapnuty nebo vypnuty, nebo do jaké míry jsou aktivní.“

„Porozumíme-li účinkům epigenetiky v rakovinných buňkách, mohli bychom teoreticky odhalit nové způsoby léčby onkologických onemocnění a v budoucnu zachránit ještě více životů.“

Reference

  1. Palmieri, C., Rudraraju, B. et al. (2012). Methylation of the calcium channel regulatory subunit α2δ-3 (CACNA2D3) predicts site-specific relapse in oestrogen receptor-positive primary breast carcinomas British Journal of Cancer DOI: 10.1038/bjc.2012.231

Klíčová slova: rakovina prsu, metylace, tumor-supresorový gen, antionkogen, nádorový supresor