Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

2. 9. 2019 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Ženy s rizikovými faktory životního stylu mají celkově zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Podle nové norské studie [1] je tato souvislost zjevná u tzv. „luminal-A like“ and „luminal B-like HER2+“ podtypů karcinomu prsu, nikoli však u „luminal B-like HER2–“ ani u HER2+ či triple-negativních podtypů tohoto zhoubného nádoru.
Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

Ilustrační obrázek: JESHOOTS.com (pexels.com)

Již delší dobu je prokázáno, že alkohol, postmenopauzální index tělesné hmotnosti (BMI) a menopauzální hormonální léčba jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu, zatímco tělesná aktivita naopak působí protektivně. Ačkoli kouření není silným rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu, je silně asociováno s jinými typy zhoubných nádorů, a proto je třeba jej považovat za rizikový faktor životního stylu.

V předchozích analýzách dat z norského programu mamografického screeningu [2, 3] bylo zjištěno, že vysoký BMI, alkohol, tělesná (ne)aktivita a užívání menopauzální hormonální léčby jsou jednotlivě asociovány s celkovým rizikem vzniku karcinomu prsu. Velikost těchto asociací se však výrazně lišila v závislosti na podtypech tohoto onemocnění, které byly definovány statusem ER, PR a HER2 receptorů.

V rámci nejnovější studie 344 348 žen, které se v letech 2006–2014 zúčastnily norského programu mamografického screeningu, byly zkoumány asociace mezi rizikovými faktory životního stylu a rizikem vzniku konkrétního podtypu karcinomu prsu. Do analýzy bylo zařazeno celkem 4402 identifikovaných případů karcinomu prsu, u nichž byly známy informace o rizikových faktorech a o statusu hormonálních receptorů. Pomocí podmíněné logistické regrese byly odhadnuty tzv. poměry šancí (odds ratios), které byly doplněny 95% intervaly spolehlivosti, ve vztahu k pěti rizikovým faktorům životního stylu: BMI ≥ 25 kg/m2, tři nebo více skleniček alkoholu týdně, kuřáctví, méně než čtyři hodiny tělesné aktivity týdně a užívání menopauzální hormonální léčby. Výsledky byly adjustovány na dosažené vzdělání, věk první menstruace, počet těhotenství a menopauzální stav. Všechny statistické testy byly dvoustranné.

Bylo zjištěno, že počet rizikových faktorů životního stylu je pozitivně asociován s téměř dvojnásobným nárůstem celkového rizika vzniku karcinomu prsu. Toto riziko je obzvláště silné u tzv. „luminal-A like“ (ER+, PR+, HER2–) and „luminal B-like HER2+“ (ER+, PR+/–, HER+) podtypů karcinomu prsu. Naopak nebyla nalezena statisticky významná asociace mezi počtem rizikových faktorů životního stylu a rizikem vzniku tzv. „luminal B-like HER2–“ (ER+, PR–, HER2–) ani HER2 pozitivních (ER–, PR–, HER+) či triple-negativních (ER–, PR–, HER–) podtypů tohoto zhoubného nádoru.

Jistou limitací nejnovější norské studie bylo to, že autoři do svých analýz nezahrnuli informace o složení stravy (např. podíl rostlinné stravy, červeného masa či masných výrobků). Další možnou limitací byl fakt, že ženy účastnící se screeningových programů obecně více pečují o své zdraví a proto zřejmě mají i zdravější styl než ženy, které se těchto programů neúčastní. Navíc u žen účastnících se mamografického screeningu je vyšší pravděpodobnost detekce karcinomu prsu. To vše je potřeba vzít v úvahu při interpretaci výsledků této studie.

Výsledky norské studie nicméně znovu potvrdily fakt, že omezením rizikových faktorů životního stylu mohou ženy výrazně snížit své riziko vzniku karcinomu prsu.

Reference

  1. Ellingjord-Dale M, Vos L, et al. Number of risky lifestyle behaviors and breast cancer risk. JNCI Cancer Spectrum 2018. doi: 10.1093/jncics/pky030.
  2. Ellingjord-Dale M, Vos L, et al. Parity, hormones and breast cancer subtypes – results from a large nested case-control study in a national screening program. Breast Cancer Reseach 2017; 19(1):10. doi: 10.1186/s13058-016-0798-x.
  3. Ellingjord-Dale M, Vos L, et al. Alcohol, physical activity, smoking, and breast cancer subtypes in a large, nested case-control study from the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017; 26(12):1736-1744. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-17-0611.

Klíčová slova: rizikové faktory životního stylu, index tělesné hmotnosti, alkoholické nápoje, kouření, nedostatek tělesné aktivity, menopauzální hormonální léčba, karcinom prsu, molekulární podtypy

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU