Švédští výzkumníci navrhli krevní test na přítomnost časných metastáz karcinomu prsu

18. 5. 2015 | Tisková zpráva Lundské univerzity


Šance na vyléčení karcinomu prsu v průběhu několika posledních desetiletí výrazně vzrostla. Pokud však nádor metastázuje, onemocnění je prakticky nevyléčitelné. Jedním z důvodů by mohlo být i to, že metastázy jsou detekovány příliš pozdě – tedy až poté, co vyrostou natolik, že se začnou projevovat různými příznaky nebo jsou viditelné na radiologickém snímku. Pokud by metastázy byly detekovány dříve, vzrostla by šance na vyléčení nově vzniklých nádorů. Švédští výzkumníci z Lundské univerzity (Lunds Universitet) navrhli způsob, jakým by se možná metastázy daly detekovat v mnohem časnějším stadiu, než bylo až dosud možné.

Švédští výzkumníci navrhli krevní test na přítomnost časných metastáz karcinomu prsu

Ilustrační obrázek: Tannim101 - Photograph, iPhone. CC BY 3.0, Link

Dr. Lao Saal a jeho výzkumný tým se zaměřili na tzv. volně cirkulující DNA (zkratka „cfDNA“ pochází z anglického výrazu cell-free DNA), což jsou malé fragmenty genetického materiálu z různých buněk cirkulujících v krevním řečišti. Malé množství cfDNA v krvi je normální, avšak v případě některých onemocnění, jako jsou zejména zhoubné nádory, se hladina cfDNA v krvi může zvýšit. U onkologických pacientů navíc cirkulující DNA obsahuje genetické mutace, které jsou specifické pro daný nádor; takové fragmenty DNA se pak označují jako cirkulující nádorová DNA (zkratka „ctDNA“ opět pochází z anglického výrazu circulating tumour DNA).

Dr. Saal a jeho kolegové použili materiál, který byl již dříve nashromážděn v rámci studie o karcinomu prsu, která v Lundu probíhá již od roku 2002. Tento materiál obsahoval nejen vzorky chirurgicky odstraněných nádorů pacientek s nemetastatickým onemocněním, ale také vzorky krve odebrané těmto pacientkám v pravidelných intervalech během několika následujících let, kdy ženy chodily na kontrolu.

Vzorky nádorů obsahovaly mnoho genetických změn, které tvořily tzv. fingerprint – „otisk“ charakteristický pro každý nádor. Výzkumníci pak ve vzorcích krve hledali ctDNA se stejným „otiskem“. Ačkoli studie je poměrně malá (je založena na materiálu odebraném pouze 20 ženám), její výsledky jsou pozoruhodné.

„U 19 z 20 žen ctDNA ve vzorcích krve jasně poukázala na další vývoj onemocnění. Ženy, které v dalších letech neprodělaly žádnou recidivu, neměly ve vzorku krve detekovatelnou ctDNA; naopak ty, v jejichž krvi byla nalezena nádorová DNA, časem zaznamenaly symptomatickou recidivu, která byla diagnostikována na klinice,“ upozornil dr. Saal.

Metastázy se navíc ve vzorcích krve projevily již v časném stadiu. Jinými slovy, známky nového nádoru bylo možné najít ve vzorku krve řadu měsíců předtím, než šlo vůbec běžnými diagnostickými metodami zjistit, že pacientka prodělala relaps onemocnění.

„Hladina cirkulující nádorové DNA ve vzorcích krve byla dostatečně vysoká na to, aby bylo možné odhalit metastázy v průměru 11 měsíců předtím, než byly diagnostikovány běžnými klinickými postupy. V některých případech dokonce krevní testy odhalily metastázy až o tři roky dříve. Kdybychom dokázali diagnostikovat relapsy zhoubných nádorů s takovým časovým předstihem, možná bychom je dokázali i mnohem úspěšněji léčit,“ konstatoval dr. Saal.

Na tyto závěry však musí navázat mnohem rozsáhlejší studie, aby si výzkumníci mohli být jisti, že výsledky jsou věrohodné. Pokud by tomu tak bylo, krevní test na ctDNA by mohl být zaveden do běžné klinické praxe jako nový způsob časné detekce metastáz karcinomu prsu.

Kromě možnosti včasné léčby žen, které jsou ohroženy vznikem metastáz, by se tato nová metoda dala možná použít i k vytipování žen, které nemusí podstupovat tolik agresivní léčbu. Pokud by bylo prakticky jisté, že žena bez známek ctDNA v krvi nezrelabuje, mohla by v jejím případě být nasazena méně agresivní léčba. V současné době většina pacientek kromě chirurgické léčby podstupuje i ozařování, hormonální terapii nebo chemoterapii.

„Domníváme se, že mnoho pacientek s karcinomem prsu podstupuje některé léčebné intervence zbytečně, což s sebou často nese závažné vedlejší účinky a navíc neúměrně zatěžuje zdravotnický rozpočet. Dokud si však nebudeme jisti, které ženy se obejdou bez navazující léčby, lékaři ji pochopitelně nebudou chtít vynechat. Testování hladiny ctDNA možná přispěje k řešení této problematiky,“ vysvětlil dr. Saal.

Budou-li výsledky nejnovější studie potvrzeny navazujícím výzkumem, mělo by se podle názoru dr. Saala zavést testování hladiny ctDNA v pravidelných intervalech po chirurgické léčbě karcinomu prsu. Sledování množství ctDNA i výskytu specifických genetických mutací by se v budoucnu dalo využít k přesnějšímu zacílení léčby pro danou pacientku. Výzkumníci z Lundské univerzity již zahájili nové studie, v jejichž rámci bude již od okamžiku diagnózy sledováno větší množství pacientek, a které se budou zabývat testováním ctDNA i u jiných typů zhoubných nádorů, než je karcinom prsu.

Reference

  1. Olsson E Winter C, George A, et al. Serial monitoring of circulating tumor DNA in patients with primary breast cancer for detection of occult metastatic disease. EMBO Molecular Medicine 2015. doi: 10.15252/emmm.201404913

Klíčová slova: karcinom prsu, metastázy, volně cirkulující DNA (cfDNA), cirkulující nádorová DNA (ctDNA)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU