MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

Do rizikových skupin jsou zařazeny:

A. ženy s genetickým rizikem – tj. ženy se zárodečnou mutací genů spojených s vysokým rizikem karcinomu prsu (BRCA 1, BRCA 2, TP 53 a dědičné syndromy způsobené mutací jiného genu – ataxia teleangiectatica, Peutz-Jeghersův syndrom, Cowdenův syndrom, Lynchův syndrom) a ženy bez prokázané genové mutace, u nichž je vzhledem k rodinné a osobní anamnéze riziko vzniku zhoubného nádoru prsu vyšší než 20 % (riziko stanoví genetik).

B. ženy s histologickým nálezem: atypické hyperplazie nebo lobulárního karcinomu in situ.

C. ženy, které prodělaly radioterapii na oblast hrudníku do 18. roku věku.

A. čl.1: Indikace ke genetickému vyšetření genových mutací

1. Nemocné osoby bez pozitivní rodinné anamnézy (sporadické formy)

 • Karcinom prsu nebo ovaria diagnostikovaný u ženy do 40 let věku 
 • Nádorová duplicita: karcinom prsu – karcinom ovaria v jakémkoliv věku 
 • Bilaterální nádor prsu, první pod 50 let
 • Bilaterální nádor ovaria, první pod 50 let
 • Sporadický triple negativní karcinom prsu do 50 let 
 • Medulární karcinom prsu do 50 let věku 
 • Karcinom prsu u muže i sporadický v jakémkoliv věku

2. Nemocné osoby s pozitivní rodinnou anamnézou (familiární formy)

 • Probandka + jedna příbuzná prvního (přes otce druhého) stupně s nádorem prsu/ovaria, alespoň jedna diagnostikována ve věku pod 50 let
 • Probandka + dva a více příbuzných prvního nebo druhého stupně v jedné linii s ca prsu/ovaria (bilaterální ca je brán jako dva nádory) - bez věkové limitace

A. čl. 2: Vyšetřování žen se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu

1. ženy s rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu dle Clausových tabulek do 10 %, tj. nízké riziko
(mají prakticky stejné riziko jako ostatní populace, tj. 8 %)

Vyšetřovací metody stejné jako u běžné populace s rizikem 8 %:

 • Samovyšetření prsů 1x měsíčně 
 • Screeningová mamografie od 45 let věku

2. ženy s rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu dle Clausových tabulek do 10–20 % , tj. střední riziko

 • Samovyšetření prsů 1x měsíčně 
 • Začátek dispenzarizace o 10 let dříve, než byl nejčasnější výskyt zhoubného nádoru prsu v rodině 
 • Klinické vyšetření prsů 1x ročně od 25 let věku, nebo o 10 let dříve, než byl nejčasnější výskyt karcinomu prsu v rodině

Zobrazovací metody:

 • Mamografie (MG) nebo ultrazvukové (UZ) vyšetření prsů 1x ročně. Zobrazovací metody určuje radiodiagnostik podle charakteru prsní žlázy a věku pacientky (začátek sledování pomocí zobrazovacích metod o 10 let dříve, než byl nejčasnější výskyt zhoubného nádoru v rodině).
 • Iniciální mamografie ve věku 35 let – určí typ prsní žlázy.

Dále MG od 40 let věku MG pravidelně po 1-2 letech (dle typu prsní žlázy), u denzního typu prsu Tabár IV, V se střídá MG/UZ.

Poznámka: kontroly hrazené ze zdravotního pojištění vhodné od 20% rizika. U nižších rizik si klientka (klient) hradí preventivní kontroly jako samoplátce.

3. ženy s rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu dle Clausových tabulek nad 20 %, tj. vysoké riziko a ženy s genovou mutací

 • Samovyšetření prsů 1x měsíčně 
 • Začátek dispenzarizace o 10 let dříve, než byl nejčasnější výskyt zhoubného nádoru prsu v rodině 
 • Klinické vyšetření prsů 1x za 6 měsíců od 25 let věku, nebo o 10 let dříve, než byl nejčasnější výskyt karcinomu prsu v rodině

Zobrazovací metody:

 • MR mamografie (MRM) od 25 let do 50 let věku 1x ročně
 • Ultrazvukové vyšetření prsů 1x za 6 měsíců od 25 let věku
 • Iniciální mamografie ve věku 30 let – určí typ prsní žlázy

Dále MG od 40 let věku 1x ročně, u Tabár 4 a 5 lze MG provádět po 2 letech - střídá se MG/UZ. Např.:

 • tukový typ prsu: každoročně MRM + MG + UZ (UZ po 6 měs)
 • denzní typ prsu: 1. rok MRM + MG + UZ (UZ po 6 měs), 2. rok MRM+UZ (UZ po 6 měs)

Poznámka: Ženy po preventivní subkutánní mastektomii nemají vyšší riziko než ostatní neriziková populace a není třeba je mamograficky sledovat častěji než je běžný mamografický screeningový program.

 

Poslední aktualizace: 20. 8. 2014