MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Epidemiologie karcinomu prsu v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Malúšková, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2012 odhadnuta celkem 1 671 149 nově diagnostikovaných nádorů prsu (1. nejčastější ZN u žen, 25,1 % ZN kromě kožních) a 458 718 nádorů prsu v Evropě (1. nejčastější novotvar u žen, 28,6 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2012 ve světě 521 907 (14,7 % všech úmrtí na ZN u žen, 1. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 131 347 úmrtí v Evropě (16,9 % úmrtí na ZN u žen, 1. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacientky žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN prsu byla pro rok 2012 celosvětově 6 232 108 (239,9 na 100 000 žen) a 1 814 572 v Evropě (553,8 na 100 000 žen). Kumulativní riziko vzniku ZN prsu do 75 let věku je 4,60 % celosvětově u žen, v Evropě je to 7,53 % u žen. [1]

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubného nádoru prsu
ve světě (zdroj: GLOBOCAN 2012 [1]).
Tabulka 2. Epidemiologie zhoubného nádoru prsu
v Evropě (zdroj: GLOBOCAN 2012 [1]).

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

1 671 149

počet novotvarů na 100 000 žen

47,8

ASR(W)

43,1

podíl ze ZN kromě kožních

25,1 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

1.

Mortalita

počet úmrtí

521 907

počet úmrtí na 100 000 žen

14,9

ASR(W)

12,9

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

14,7 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

1.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

6 232 108

počet na 100 000 žen

239,9

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

4,60 %

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

458 718

počet novotvarů na 100 000 žen

119,5

ASR(W)

69,9

podíl ze ZN kromě kožních

28,6 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

1.

Mortalita

počet úmrtí

131 347

počet úmrtí na 100 000 žen

34,2

ASR(W)

16,1

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

16,9 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

1.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

1 814 572

počet na 100 000 žen

553,8

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

7,53 %

Základní přehled epidemiologických charakteristik karcinomu prsu ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2. Z dat je patrná vysoká zátěž evropských zemí tímto onemocněním, které je stále spojeno s velmi vysokou mortalitou. Vysoké hodnoty incidence i mortality v evropském regionu jsou patrné i z grafických přehledů na obrázcích 1 a 2.

V incidenci zhoubných nádorů prsu u žen obsazuje ČR světové 30. místo a v Evropě 18. pozici. V mortalitě zhoubných nádorů prsu u žen se ČR řadí na 118. místo ve světě a na 37. místo v Evropě.

Obrázek 1: Incidence zhoubných nádorů prsu v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 2: Mortalita zhoubných nádorů prsu v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard.

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik ČR s hodnotou poměru M/I = 0,18 začíná dohánět vyspělé státy západní Evropy (rozsah 0,15–0,18). Poměr M/I odhadovaný v mezinárodních datech zhruba odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 67,40 a mortalitě 15,39 (údaje z roku 2011 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,22. Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientek s karcinomem prsu žijících 5 let od diagnózy. Logicky nejvyšší hodnotu prevalence pozorujeme u států s nejnižším indexem M/I, Česká republika obsazuje v prevalenci karcinomu prsu průměr Evropy.

Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů prsu v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Obrázek 4: Prevalence (žijící pacientky do 5 let od diagnózy) zhoubného nádoru prsu v mezinárodním srovnání.

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru prsu od doby narození do 75 let věku (obrázek 5). Vysoké hodnoty rizika kopírují vysokou populační zátěž tímto onemocněním, zejména v evropských zemích. Česká republika s hodnotou 7,76 opět obsazuje průměrné místo mezi evropskými zeměmi a nadprůměrné v celosvětovém přehledu.

Obrázek 5: Kumulativní riziko vzniku zhoubného nádoru prsu do 75 let věku v mezinárodním srovnání.

Literatura

  1. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D., Bray, F.: GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [online]. International Agency for Research on Cancer, Lyon (France) 2013. Dostupný z WWW: http://globocan.iarc.fr.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2014-08-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

 

Poslední aktualizace: 24. 9. 2015