MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Epidemiologie karcinomu prsu v mezinárodním srovnání

L. Dušek, J. Mužík, D. Malúšková, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Zhoubné novotvary (ZN) prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 2018 odhadnuta celkem 2 088 849 nově diagnostikovaných nádorů prsu (1. nejčastější ZN u žen, 25,4 % ZN kromě kožních) a 522 513 nádorů prsu v Evropě (1. nejčastější novotvar u žen, 28,2 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 2018 ve světě 626 679 (15,1 % všech úmrtí na ZN u žen, 1. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 137 707 úmrtí v Evropě (16,2 % úmrtí na ZN u žen, 1. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacientky žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN prsu byla pro rok 2018 celosvětově 6 875 099 (181,8 na 100 000 žen) a 2 054 887 v Evropě (534,7 na 100 000 žen). Kumulativní riziko vzniku ZN prsu do 75 let věku je 5,03 % celosvětově u žen, v Evropě je to 8,06 % u žen. [1]

Tabulka 1. Epidemiologie zhoubného nádoru prsu
ve světě (zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]).
Tabulka 2. Epidemiologie zhoubného nádoru prsu
v Evropě (zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]).

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

2 088 849

počet novotvarů na 100 000 žen

55,2

ASR(W)

46,3

podíl ze ZN kromě kožních

25,4 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

1.

Mortalita

počet úmrtí

626 679

počet úmrtí na 100 000 žen

16,6

ASR(W)

13,0

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

15,1 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

1.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

6 875 099

počet na 100 000 žen

181,8

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

5,03 %

Parametr

Ženy

Incidence

počet novotvarů

522 513

počet novotvarů na 100 000 žen

136,0

ASR(W)

74,4

podíl ze ZN kromě kožních

28,2 %

pořadí mezi ZN kromě kožních

1.

Mortalita

počet úmrtí

137 707

počet úmrtí na 100 000 žen

35,8

ASR(W)

14,9

podíl z úmrtí na ZN kromě kožních

16,2 %

pořadí mezi ZN jako příčinou úmrtí

1.

Prevalence (pacientky žijící do 5 let od dg.)

počet pacientek

2 054 887

počet na 100 000 žen

534,7

Kumulativní riziko vzniku nádoru

do 75 let od narození

8,06 %

Základní přehled epidemiologických charakteristik karcinomu prsu ve světě a v Evropě shrnují tabulky 1 a 2. Z dat je patrná poměrně vysoká zátěž evropských zemí tímto onemocněním, které je v některých zemích stále spojeno s velmi vysokou mortalitou. Hodnoty incidence i mortality v evropském regionu jsou patrné i z grafických přehledů na obrázcích 1 a 2.

V incidenci zhoubných nádorů prsu u žen obsazuje ČR světové 34.–35. místo a v Evropě 22.–23. pozici. V mortalitě zhoubných nádorů prsu u žen se ČR řadí na 133.–135. místo ve světě a na 34.–35. místo v Evropě.

Obrázek 1: Incidence zhoubných nádorů prsu v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]. Obrázek 2: Mortalita zhoubných nádorů prsu v mezinárodním srovnání. ASR(W) - počet zemřelých na nádor na 100 000 žen věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].

Mezinárodní epidemiologické statistiky rovněž umožňují odhad poměru mortalita : incidence (M/I), který lze považovat za nepřímý populační ukazatel dosahovaného přežití pacientů s chorobou v daném státě (obrázek 3). Dle nejnovějších statistik [1] Česká republika s hodnotou poměru M/I = 0,16 již dohnala vyspělé státy západní Evropy (rozsah 0,12–0,20). Poměr M/I odhadovaný v mezinárodních datech zhruba odpovídá recentním datům z Národního onkologického registru ČR [2], kdy při incidenci 70,48 a mortalitě 14,00 (údaje z roku 2016 přepočtené na ASR-W) vychází poměr 0,20. Index M/I doplňuje obrázek 4, který dokládá mezinárodně hodnocenou prevalenci pacientek s karcinomem prsu žijících 5 let od diagnózy. Logicky nejvyšší hodnotu prevalence pozorujeme u států s nejnižším indexem M/I, Česká republika obsazuje v prevalenci karcinomu prsu průměr Evropy.

Obrázek 3: Poměr mortalita / incidence u nádorů prsu v mezinárodním srovnání. Hodnoceno podle ASR(W) - počet případů na 100 000 osob věkově standardizovaný na světový věkový standard. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1]. Obrázek 4: Prevalence (žijící pacientky do 5 let od diagnózy) zhoubného nádoru prsu v mezinárodním srovnání. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].

Přehled mezinárodních statistik zakončíme přehledem kumulativního rizika vzniku zhoubného nádoru prsu od doby narození do 75 let věku (obrázek 5). Vysoké hodnoty rizika kopírují vysokou populační zátěž tímto onemocněním, zejména v evropských zemích. Česká republika s hodnotou 7,69 opět obsazuje průměrné místo mezi evropskými zeměmi a nadprůměrné v celosvětovém přehledu.

Obrázek 5: Kumulativní riziko vzniku zhoubného nádoru prsu do 75 let věku v mezinárodním srovnání. Zdroj: GLOBOCAN 2018 [1].

Literatura

  1. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2018). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer [cit. 2018-10-04]. Dostupný z WWW: https://gco.iarc.fr/today.
  2. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2018-10-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.

 

Poslední aktualizace: 19. 10. 2018