MAMO.CZ | MAMOGRAFICKÝ SCREENING [ISSN 1804-0861]
česky | english | mapa webu

Epidemiologie karcinomu prsu v České republice

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Potřebujete detailnější epidemiologickou analýzu? Navštivte portál www.svod.cz, kde si můžete sami nastavit řadu parametrů tak, aby výsledky analýzy vyhovovaly Vašim potřebám.

svod.cz: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

J. Mužík, L. Šnajdrová, J. Gregor

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

OBSAH ČLÁNKU

 

Úvod

Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů je Národní onkologický registr ČR (NOR). Dnes je NOR nedílnou součástí komplexní onkologické péče a při 100% pokrytí české populace obsahuje za období 1977–2015 více než 2,3 milionu záznamů. Registrace novotvarů je legislativně zakotvena a je povinná [1]. Široké veřejnosti jsou tato data přístupná na webovém portálu www.svod.cz [2].

 

Incidence a mortalita nádorů prsu u žen

Karcinom prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. V recentním období je v ČR každý rok nově diagnostikováno přibližně 7000 žen s tímto onemocněním a přibližně 1900 žen na něj zemře. Epidemiologické trendy u karcinomu prsu jsou charakterizovány setrvale rostoucí incidencí a naopak stagnující až mírně klesající mortalitou od poloviny 90. let. (obr. 1a). V roce 2015 dosáhl počet nově diagnostikovaných nádorů prsu u žen počtu 7102, což představuje více než 130 nádorů na 100 000 žen. Ve stejném roce zemřelo na karcinom prsu 1829 žen, což představuje více než 34 úmrtí na 100 000 žen.

Kromě absolutních počtů nově diagnostikovaných případů a úmrtí (obr. 1a) lze incidenci a mortalitu karcinomu prsu vyjádřit formou přepočtu na 100 000 žen v populaci (obr. 1b), či standardizovat na určitý věkový standard; nejčastěji je používán světový věkový standard ASR-W (obr. 1c) nebo evropský věkový standard ASR-E (obr. 1d). Tyto přepočty umožňují srovnávat incidenci i mortalitu karcinomu prsu v České republice a v ostatních zemích (viz Epidemiologie karcinomu prsu v mezinárodním srovnání).

Incidence a mortalita C50, ženy

Obr. 1a: Absolutní počty případů. Zdroj dat: NOR Obr. 1b: Přepočty na 100 000 žen. Zdroj dat: NOR
Obr. 1c: Přepočty na světový věkový standard (ASR-W). Zdroj dat: NOR. Obr. 1d: Přepočty na evropský věkový standard (ASR-E). Zdroj dat: NOR.

 

Prevalence

Přibližně od poloviny 90. let lze pozorovat postupné zlepšování epidemiologické situace, především stabilizaci a dokonce mírný pokles mortality (viz výše). Při stále rostoucí incidenci je však nevyhnutelným důsledkem zvyšování prevalence, tedy počtu žijících žen, u kterých byl v minulosti diagnostikován a léčen karcinom prsu. V roce 2015 dosáhla prevalence hodnoty 86 315 žen a ve srovnání s rokem 2005 (54 391 žen) tak vzrostla o 59 % (obr 2a).

Prevalence C50, ženy

Obr. 2a: Absolutní počty žijících pacientek. Zdroj dat: NOR. Obr. 2b: Přepočet na 100 000 žen. Zdroj dat: NOR.

 

Klinická stadia

Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v méně pokročilém klinickém stadiu výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na dlouhodobé přežití. Dostupná populační data o karcinomu prsu ukazují stále rostoucí podíl časných stadií u nově diagnostikovaných případů onemocnění (obr. 3a), a to zejména díky programu organizovaného screeningu, který byl v ČR oficiálně zahájen na podzim roku 2002. To je velmi pozitivní trend, neboť 5leté přežití pacientek, u nichž byl karcinom prsu diagnostikován v klinickém stadiu I či dokonce jako karcinom in situ, činí téměř 100 %. Na obr. 3b je znázorněn vývoj incidence karcinomu prsu s přihlédnutím ke stadiu, ve kterém je onemocnění diagnostikováno.

Klinická stadia C50, ženy

Obr. 3a: Podíl klinických stadií. Zdroj dat: NOR. Obr. 3b: Incidence C18–C21, podle klinických stadií. Zdroj dat: NOR.

 

Věková struktura pacientek

Karcinom prsu ve velké míře postihuje pacientky v produktivním věku. Typický věk české pacientky s karcinomem prsu sice leží v intervalu 60–69 let, ale téměř 36 % všech nemocných je mladších než 60 let (obr. 4a). Na obr. 4b je znázorněn profil věkově specifické incidence karcinomu prsu.

Věková struktura pacientek s C50

Obr. 4a: Podíl případů ve věkové kategorii (analyzováno období 2011–2015). Zdroj dat: NOR. Obr. 4b: Věkově specifická incidence (analyzováno období 2011–2015). Zdroj dat: NOR.

 

Literatura

  1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní onkologický registr (NOR) [16. 4. 2018]. http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor
  2. Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno 2005. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861.

 Poslední aktualizace: 16. 4. 2018